Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Nezávislý monitorovací subjekt

Odbor monitorovania a hodnotenia v rámci sekcie centrálny koordinačný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky plní v zmysle nariadenia vlády č. 519 z 15.10.2014 úlohy nezávislého monitorovacieho subjektu vyplývajúce z čl. 124 ods. 5 nariadenia č. 1303/2013 o EŠIF.
Úloha nezávislého monitorovacieho subjektu je pre centrálny koordinačný orgán nová a začala sa uplatňovať až od programového obdobia 2014-2020. Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako NMS vyplýva z nariadenia o EŠIF monitorovať tzv. kritériá určenia. Ide o sledovanie (monitorovanie), či systémy riadenia a kontroly týchto orgánov fungujú tak, aby RO/CO dokázali plniť svoje úlohy v zmysle nariadení EÚ počas celého programového obdobia.
NMS monitoruje riadne plnenie kompetencií riadiacich orgánov a certifikačného orgánu na základe výsledkov auditov a kontrol, ktoré sú vykonávané na jednotlivých RO a CO. V prípade, ak sa monitorovaním zistí, že RO/CO nedostatočne plní svoje funkcie, je ÚPPVII ako NMS oprávnený stanoviť skúšobnú dobu pre RO/CO, v ktorej by mal RO/CO prijať a splniť adekvátne opatrenia na nápravu. V prípade, že neprijme, resp. nesplní nápravné opatrenia v stanovenej lehote, ÚPPVII ako NMS dá návrh na odňatie určenia RO/CO vláde SR a v prípade CO návrh na zmenu zákona o EŠIF. V takomto prípade bude vláda SR povinná určiť nový orgán, ktorý bude zabezpečovať úlohy relevantného RO, resp. bude potrebné zabezpečiť zmenu zákona vo vzťahu k CO.
Odbor strategického monitorovania vypracováva 2x ročne Správu o činnosti NMS a výsledky monitorovania NMS, v ktorej sú zhrnuté všetky najvýznamnejšie nedostatky RO a CO zistené auditnou a kontrolnou činnosťou a ich vplyv na systém riadenia a kontroly príslušných orgánov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim