Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Výkonnostný rámec

Odbor monitorovania a hodnotenia ÚPPVII monitoruje v priebehu celého programového obdobia 2014 – 2020 pokrok v dosahovaní súboru plánovaných hodnôt ukazovateľov a ich čiastkových cieľov a zámerov stanovených pre každú prioritnú os príslušného operačného programu (okrem technickej pomoci) v rámci výkonnostného rámca ako nového nástroja na zabezpečenie efektívneho využívania prostriedkov Európskej únie.
Plnenie čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca sa vyhodnotí k 31.12.2018.
Operačné programy si pre účely výkonnostného rámca stanovili:

  • finančné ukazovatele, ktoré predstavujú celkové oprávnené výdavky (t.j. EÚ zdroje + verejné národné zdroje + vlastné zdroje prijímateľa), podľa jednotlivých prioritných osí, fondov a podľa rozvinutejších alebo menej rozvinutých regiónov (v prípade EFRR, ESF a KF), ktorých plánované hodnoty k 31.12.2018 sú súčasťou operačných programov;
  • ukazovatele výstupu (napr. počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, kapacita podporených zariadení sociálnych služieb, celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T,…).

Európska komisia vykoná v roku 2019 preskúmanie výkonnosti programov, na základe informácií predložených vo výročnej správe o vykonávaní programu za rok 2018 predloženej príslušným RO. Na základe dosiahnutých výsledkov ukazovateľov výkonnostného rámca Európska komisia rozhodnutím:

  1. pridelí výkonnostnú rezervu vo výške 6% z celkovej alokácie na prioritnú os tým prioritným osiam programov, v rámci ktorých sa dosiahli stanovené čiastkové ciele;
  2. nepridelí výkonnostnú rezervu – v takom prípade členský štát navrhne prerozdelenie zodpovedajúcej výšky výkonnostnej rezervy prioritným osiam, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele alebo prioritným osiam iných operačných programov, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele;
  3. v prípade závažných nedostatkov v plnení výkonnostného rámca na úrovni prioritnej osi programu hrozí zo strany EK pozastavenie platieb.
    Výkonnostná rezerva je jedným z pilierov výsledkovej orientácie a meria výkonnosť daného operačného programu a jeho prioritných osí. Predstavuje 6 % z celkovej alokácie EŠIF, t.j. 904 mil. EUR. Znamená to, že v prípade nepridelenia výkonnostnej rezervy sa celková disponibilná alokácia neúspešných prioritných osí operačných programov zníži. + príloha č.1