Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Výkonnostný rámec

Odbor monitorovania a hodnotenia ÚPPVII monitoruje v priebehu celého programového obdobia 2014 – 2020 pokrok v dosahovaní súboru plánovaných hodnôt ukazovateľov a ich čiastkových cieľov a zámerov stanovených pre každú prioritnú os príslušného operačného programu (okrem technickej pomoci) v rámci výkonnostného rámca ako nového nástroja na zabezpečenie efektívneho využívania prostriedkov Európskej únie.
Plnenie čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca sa vyhodnotí k 31.12.2018.
Operačné programy si pre účely výkonnostného rámca stanovili:

  • finančné ukazovatele, ktoré predstavujú celkové oprávnené výdavky (t.j. EÚ zdroje + verejné národné zdroje + vlastné zdroje prijímateľa), podľa jednotlivých prioritných osí, fondov a podľa rozvinutejších alebo menej rozvinutých regiónov (v prípade EFRR, ESF a KF), ktorých plánované hodnoty k 31.12.2018 sú súčasťou operačných programov;
  • ukazovatele výstupu (napr. počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, kapacita podporených zariadení sociálnych služieb, celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T,…).

Európska komisia vykoná v roku 2019 preskúmanie výkonnosti programov, na základe informácií predložených vo výročnej správe o vykonávaní programu za rok 2018 predloženej príslušným RO. Na základe dosiahnutých výsledkov ukazovateľov výkonnostného rámca Európska komisia rozhodnutím:

  1. pridelí výkonnostnú rezervu vo výške 6% z celkovej alokácie na prioritnú os tým prioritným osiam programov, v rámci ktorých sa dosiahli stanovené čiastkové ciele;
  2. nepridelí výkonnostnú rezervu – v takom prípade členský štát navrhne prerozdelenie zodpovedajúcej výšky výkonnostnej rezervy prioritným osiam, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele alebo prioritným osiam iných operačných programov, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele;
  3. v prípade závažných nedostatkov v plnení výkonnostného rámca na úrovni prioritnej osi programu hrozí zo strany EK pozastavenie platieb.
    Výkonnostná rezerva je jedným z pilierov výsledkovej orientácie a meria výkonnosť daného operačného programu a jeho prioritných osí. Predstavuje 6 % z celkovej alokácie EŠIF, t.j. 904 mil. EUR. Znamená to, že v prípade nepridelenia výkonnostnej rezervy sa celková disponibilná alokácia neúspešných prioritných osí operačných programov zníži. + príloha č.1

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim