Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Záväzné plány

V zmysle nariadenia vlády SR č. 247/2016 schvaľuje a vyhodnocuje Odbor monitorovania a hodnotenia v rámci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky záväzné plány jednotlivých operačných programov. Monitorovanie plnenia záväzných plánov umožňuje CKO v dostatočnom časovom predstihu identifikovať prípadné nedostatočné tempo čerpania alebo plnenie cieľov programov, analyzovať príčiny problémov v implementácii programov a prijať relevantné opatrenia na minimalizovanie rizík nesplnenia cieľov.
Záväzným plánom sa sleduje dodržiavanie plnenia kritérií ukazovateľov výkonnostného rámca a plnenie časového a finančného harmonogramu v oblasti kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov EÚ.
Riadiace orgány predkladajú CKO svoje záväzné plány každoročne do 01. 03. CKO informuje riadiace orgány o schválení plánu do 31.03. príslušného roka. CKO každoročne vyhodnocuje priebežné plnenie plánov k 30.06. a záväzné plnenie plánov k 31.12. príslušného roka.
V prípade nesplnenia kritérií záväzných plánov aspoň na 80%, a ak o tom rozhodne vláda SR, je ÚPPVII oprávnený vykonávať krízové riadenie príslušného operačného programu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim