Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Legislatíva

Konsolidované znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 v platnom znení

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1488364799547&uri=CELEX:02006R1082-20140622

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/90/20160701

Act No. 90/2008 on a European grouping of territorial cooperation and on the amendment of Act No. 540/2001 Coll. on state statistics, as amended as amended

PDF – ENG_Act No 90_2008 on EGTC (PDF, 896.96 KB)