Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Programové obdobie 2014 – 2020

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou (EK) Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond EÚ predstavujú 13,7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR. Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou.

Prioritou SR je zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu akými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície smerované na podporu zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v neposlednom rade aj zvýšenia efektívnosti verejnej správy.

Revízia Partnerskej dohody SR:

Počas trvania programového obdobia 2014 – 2020 môže dôjsť k zmene Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020  a operačných programov SR. Zmena Partnerskej dohody a operačných programov SR prebieha podľa Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, kap. 2.1.2. – 2.2.2. (Link: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/)

odkaz na PD SR: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Operačné programy

Zoznam operačných programov na roky 2014 – 2020 s príslušnými linkami http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy/