Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Návrh rozpočtu EÚ

Návrh Viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027: „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obhajuje“

Európska komisia dňa 2. 5. 2018 predstavila dlho očakávaný návrh viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Ide prvýkrát o rozpočet pre krajiny EÚ27 vo výške 1 279 miliárd EUR v bežných cenách. Európska komisia sa pri jeho zostavovaní zamerala hlavne na 5 princípov, na ktorých je návrh založený: 1) v súlade s politickým prioritami, 2) jasný a jednoduchý, 3) flexibilnejší, 4) realistický a pragmatický, 5) férový a rovnovážny. Navrhovaný rozpočet spája nové nástroje s modernizovanými programami s cieľom účinne plniť priority Únie a čeliť novým výzvam, prináša zvýšenie transparentnosti, zníženie počtu programov, zníženie byrokracie pre konečných prijímateľov, zvýšenie flexibility a väčšie prepojenie s európskym semestrom.

Návrh viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 bude v nastávajúcom období predmetom diskusií medzi členskými krajinami EÚ a zložitých negociácií v Rade EÚ, kde sa prijíma jednohlasne a následne bude predmetom trialógu medzi EK, Radou EÚ a EP. Ambíciou EÚ je nájsť dohodu k návrhu viacročného finančného rámca pred voľbami do Európskeho parlamentu a summitom lídrov v Sibiu dňa 9. mája 2019.

Bližšie informácie a dokumenty nájdete na stránke ec.europa.eu.


Verejná konzultácia Európskej komisie k budúcnosti fondov EÚ po roku 2020

Európska komisia dňa 10. 1. 2018 otvorila dlho očakávanú verejnú konzultáciu k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ a jej fondom po roku 2020. Konzultácia je otvorená pre všetkých občanov a subjekty zapojené do prípravy a realizácie politiky súdržnosti EÚ, vrátane prijímateľov pomoci z fondov EÚ, ako sú národné, regionálne a miestne orgány, mimovládne organizácie, akademické inštitúcie, občianska spoločnosť a súkromné podniky.

Verejná konzultácia má formu dotazníka – Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti, prostredníctvom ktorého Európska komisia ponúka jedinečnú príležitosť ovplyvniť diskusiu k návrhom hlavných legislatívnych a strategických dokumentov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2020.

Z hľadiska spoločných cieľov EÚ, proces verejnej konzultácie pokrýva ciele týkajúce sa hospodárskeho udržateľného rozvoja, zamestnanosti, zručnosti a vzdelávania, ako aj sociálnej inklúzie. Dotazník je dostupný v 23 jazykoch EÚ. Príspevok je možné zasielať individuálne alebo za organizáciu v slovenskom jazyku. Výsledky dotazníka budú zohľadnené pri príprave návrhu viacročného finančného rámca EÚ po roku 2020, ako aj budúcej architektúry politiky súdržnosti po roku 2020. Dotazník je možné vyplniť v termíne najneskôr do 8. marca 2018.

Paralelne s uvedenou verejnou konzultáciou otvorila Európska komisia samostatný proces konzultácií v nasledovných piatich tematických oblastiach: investície, výskum a inovácie, podpora malých a stredných podnikateľov a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita, ktoré nájdete na stránke ec.europa.eu.