Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Návrh rozpočtu EÚ

Návrh Viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027: „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obhajuje“

Európska komisia dňa 2. 5. 2018 predstavila dlho očakávaný návrh viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Ide prvýkrát o rozpočet pre krajiny EÚ27 vo výške 1 279 miliárd EUR v bežných cenách. Európska komisia sa pri jeho zostavovaní zamerala hlavne na 5 princípov, na ktorých je návrh založený: 1) v súlade s politickým prioritami, 2) jasný a jednoduchý, 3) flexibilnejší, 4) realistický a pragmatický, 5) férový a rovnovážny. Navrhovaný rozpočet spája nové nástroje s modernizovanými programami s cieľom účinne plniť priority Únie a čeliť novým výzvam, prináša zvýšenie transparentnosti, zníženie počtu programov, zníženie byrokracie pre konečných prijímateľov, zvýšenie flexibility a väčšie prepojenie s európskym semestrom.

Návrh viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 bude v nastávajúcom období predmetom diskusií medzi členskými krajinami EÚ a zložitých negociácií v Rade EÚ, kde sa prijíma jednohlasne a následne bude predmetom trialógu medzi EK, Radou EÚ a EP. Ambíciou EÚ je nájsť dohodu k návrhu viacročného finančného rámca pred voľbami do Európskeho parlamentu a summitom lídrov v Sibiu dňa 9. mája 2019.

Bližšie informácie a dokumenty nájdete na stránke ec.europa.eu.


Verejná konzultácia Európskej komisie k budúcnosti fondov EÚ po roku 2020

Európska komisia dňa 10. 1. 2018 otvorila dlho očakávanú verejnú konzultáciu k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ a jej fondom po roku 2020. Konzultácia je otvorená pre všetkých občanov a subjekty zapojené do prípravy a realizácie politiky súdržnosti EÚ, vrátane prijímateľov pomoci z fondov EÚ, ako sú národné, regionálne a miestne orgány, mimovládne organizácie, akademické inštitúcie, občianska spoločnosť a súkromné podniky.

Verejná konzultácia má formu dotazníka – Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti, prostredníctvom ktorého Európska komisia ponúka jedinečnú príležitosť ovplyvniť diskusiu k návrhom hlavných legislatívnych a strategických dokumentov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2020.

Z hľadiska spoločných cieľov EÚ, proces verejnej konzultácie pokrýva ciele týkajúce sa hospodárskeho udržateľného rozvoja, zamestnanosti, zručnosti a vzdelávania, ako aj sociálnej inklúzie. Dotazník je dostupný v 23 jazykoch EÚ. Príspevok je možné zasielať individuálne alebo za organizáciu v slovenskom jazyku. Výsledky dotazníka budú zohľadnené pri príprave návrhu viacročného finančného rámca EÚ po roku 2020, ako aj budúcej architektúry politiky súdržnosti po roku 2020. Dotazník je možné vyplniť v termíne najneskôr do 8. marca 2018.

Paralelne s uvedenou verejnou konzultáciou otvorila Európska komisia samostatný proces konzultácií v nasledovných piatich tematických oblastiach: investície, výskum a inovácie, podpora malých a stredných podnikateľov a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita, ktoré nájdete na stránke ec.europa.eu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim