Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Spolupráca v rámci krajín V4

Medzinárodná spolupráca krajín V4+: Ide o pravidelné stretnutia na úrovni expertov a predstaviteľov na politickej úrovni v rámci politiky súdržnosti EÚ na princípe rotujúceho predsedníctva. Stretnutia V4 sa organizujú v rozšírenom formáte, kde sa okrem krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) zúčastňujú aj krajiny Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovinsko.

V období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 predsedalo krajinám Vyšehradskej skupiny Slovensko.

Súčasnou predsedníckou krajinou V4 je Česká republika. Viac informácií k plánovaným aktivitám počas českého predsedníctva.

Brožúrka propagujúca úspešné projekty V4 (4,38 MB) (PDF, 4.39 MB)

Stretnutie ministrov krajín V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti – podujatie, ktoré organizovalo Poľsko, ako predsedajúca krajina V4 (1.6.2016 – 31.5.2017), a zúčastnili sa na ňom podpredsedovia vlád Poľska, Bulharska, Slovenska a ministri Poľska, Česka, Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Slovinska zodpovední za politiku súdržnosti, ako i C. Cretu, komisárka pre regionálnu politiku EÚ.

Výstupom z rokovania je spoločný dokument („Joint Paper of the Visegrad Group, Bulgaria, Croatia, Romania and Slovenia on Cohesion Policy after 2020”), ktorí podpísali vedúci všetkých delegácií. Podpísaním spoločného dokumentu sa ministri dohodli/zhodli na:

  • podpore silnej pozície politiky súdržnosti, ako hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu a tvorby pracovných miest aj po roku 2020; politika súdržnosti je hlavná investičná politika EÚ, ktorá podporuje rast a tvorbu pracovných miest, a preto by mala po roku 2020 zostať jedným z kľúčových pilierov rozpočtu EÚ;
  • skutočnosti, že opodstatnenosť politiky súdržnosti je preukázaná z ex-post hodnotení alebo štúdie prínosu politiky súdržnosti v krajinách V4 z ktorého vyplýva, že politika súdržnosti je prínosom pre všetky regióny EÚ, profitujú z nej aj „nekohézne“ krajiny – čistí prispievatelia;
  • podpore všetkých regiónov;
  • podpore územnej orientácie a riešení šitých na mierupre napĺňanie špecifických potrieb jednotlivých regiónov – potreba väčšej flexibility pre národné, regionálne a miestne orgány s cieľom venovať sa ich osobitným cieľom v rámci operačných programov, vrátane využívania integrovaného územného prístupu;
  • orientácia na výsledky, flexibilita, proporcionalita, integrovaný prístup a jednoduchosť ako hlavné elementy politiky súdržnosti po roku 2020;
  • návrhu pre Európsku komisiu, aby zriadila, najneskôr do polovice roka 2017 neformálnu komunikačnú platformus účasťou všetkých členských štátov EÚ k procesu skorej prípravy programového obdobia po roku 2020.

Z diskusie ministrov vyplýva potvrdenie záujmu zachovať politiku súdržnosti aj po roku 2020, pričom nie je potrebné presadzovať revolučné zmeny v jej obsahu – je potrebná „evolúcia nie revolúcia“. Zásadné zmeny sú podľa krajín V4+4 nevyhnutné v oblasti zložitosti procedúr – je žiaduce zjednodušenie. Je potrebné koncentrovať sa na vybrané prioritné témy pre celú EÚ, ale zároveň umožniť väčšiu flexibilitu z pohľadu špecifických potrieb jednotlivých regiónov. Zásadnou potrebou je lepšie zameranie sa na výsledky (a to aj v rámci systému kontrol a auditov), ako i zosúladenie politiky súdržnosti s inými politikami a nástrojmi EÚ.

Rokovanie pokračovalo spoločným rokovaním predstaviteľov krajín V4+4 a Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočtu EÚ (COTER), ktoré bolo zamerané na prezentáciu pozícií a názorov k potenciálnemu smerovaniu politiky súdržnosti po roku 2020.

V zmysle príspevkov rečníkov, ktorí vystúpili je možné konštatovať, že politika súdržnosti predstavuje základnú investičnú politiku EÚ, ktorá podporuje rast a tvorbu pracovných miest, a preto by mala po roku 2020 ostať jedným z kľúčových pilierov rozpočtu EÚ. Dlhodobá podpora rozvoja politiky súdržnosti by mala byť naďalej stabilná a predvídateľná, keďže z krátkodobého pohľadu nie je možné dosiahnuť štrukturálnu transformáciu regiónov, miest a iných komunít.

Zástupcovia COTER zároveň predstavili návrh stanoviska COTER k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020, ktorého reportérom je Michael Schneider, člen strany európskych socialistov.

Joint Paper.

Štúdia prínosu realizácie politiky súdržnosti v krajinách V4 pre krajiny EÚ-15.