Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Slovenské predsedníctvo

Expertné rokovanie zástupcov krajín V4+4 k politike súdržnosti po roku 2020

2. – 3. apríla 2019

Experti krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska sa stretli na ďalšom rokovaní v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Nosnou témou diskusie bol proces programovania budúceho obdobia. Pri príprave programového obdobia 2021 – 2027 sa jedným z hlavných pilierov stáva európsky semester a špecifické odporúčania Rady. Európskemu semestru však chýba regionálny rozmer. Politika súdržnosti je naopak charakteristická silným akcentom na regionálnu a lokálnu úroveň a tá musí zostať základom pri príprave budúcej Partnerskej dohody aj operačných programov. Ďalšou z tém, o ktorej experti diskutovali, boli prísne podmienky tematickej koncentrácie, ktorá znižuje flexibilitu krajín pri programovaní finančných prostriedkov.

Zástupcovia krajín V4+4 prerokovali aj témy, ktorými sa budú zaoberať ministri zodpovední za politiku súdržnosti na blížiacom sa neformálnom stretnutí v Bukurešti 11. – 12. apríla, a to najmä priority v rámci Viacročného finančného rámca a Strategickej agendy lídrov.


Stretnutie ministrov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020

23. – 24. októbra 2018

Ministri krajín V4, Bulharska a Chorvátska sa na stretnutí v Bratislave zhodli na spoločnom vyhlásení k navrhovaným pravidlám pre nové eurofondy. Spoločné vyhlásenie bude základom pre rokovania s Európskou komisiou o budúcnosti pravidiel na čerpanie eurofondov.

Kľúčovými požiadavkami krajín strednej a východnej Európy sú väčšie zjednodušenie pravidiel aj väčšia tematická flexibilita, ktorá by umožnila čerpať eurofondy podľa potrieb regiónov. Krajiny ďalej chcú, aby sa audity a kontroly zameriavali viac na výsledok ako na dodržiavanie formalít, nesúhlasíme ani so zavedením pravidla N+2. To by znamenalo, že po skončení programového obdobia by krajiny mali na dočerpanie financií iba dva roky namiesto troch, ktoré platia teraz. Hrozba dekomitmentu (vrátenia nevyčerpaných peňazí) by tak bola omnoho vyššia. Vyšehradskú štvorku znepokojuje aj zvýšenie národného spolufinancovania, nové pravidlá oprávnenosti DPH a ďalšie zmeny v nastavení financovania.

Spoločné vyhlásenie bolo z pozície podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zaslané Európskej komisii.

Spoločné vyhlásenie (PDF, 175 kB)


Rokovanie na úrovni generálnych riaditeľov V4+4 zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ

24. – 25. septembra 2018

V dňoch 24. – 25. 9. 2018 sa v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine uskutočnilo stretnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ z krajín V4 (Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska) a  Bulharska, Chorvátska, Rumunska i Slovinska.

Nové návrhy legislatívnych predpisov pre fondy EÚ na roky 2021 – 2027  priniesli mnohé oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie rokovania s Európskou komisiou. Jednou z nich je uplatňovanie prístupu orientovaného na výsledky v eurofondoch v budúcom programovom období. Tejto téme bola venovaná prvá časť programu rokovania generálnych riaditeľov. Druhá časť programu bola zameraná na diskusiu k prioritným témam spoločného vyhlásenia k politike súdržnosti EÚ v programovom období 2021 – 2027, o ktorom budú diskutovať ministri krajín V4 + 4 v Bratislave, v dňoch 23. – 24. októbra 2018.

Súčasťou stretnutia generálnych riaditeľov krajín V4 + 4 bola aj prezentácia úspešne realizovaného projektu financovaného z fondov EÚ s programom zameraným na slovenské tradície v regióne Malé Karpaty.


Expertné rokovanie zástupcov krajín V4+4 k politike súdržnosti po roku 2020

3. – 4. júla 2018

Experti krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska sa stretli na prvom rokovaní v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Nosnou témou diskusie bola väčšia flexibilita budúcich eurofondov, ktoré by mali odzrkadľovať potreby regiónov. Politika súdržnosti je tiež jednou z hlavných tém slovenského predsedníctva V4.

V prvý deň stretnutia sa uskutočnila panelová diskusia, ktorú zorganizoval MIRRI v spolupráci s Ekonomickou univerzitou. Na tému „Strategické smerovanie politiky súdržnosti EÚ po roku 2020  v prospech špecifických rozvojových potrieb regiónov EÚ“, diskutovali spolu s medzinárodnými expertmi i zahraniční študenti z ERSA Summer School.