Preskočiť na obsah

CKO

Aktuality

Apríl 2019 Národný program reforiem SR 2019

Dňa 24. apríla 2019 vláda SR svojím uznesením č. 195/2019 schválila Národný program reforiem SR 2019. Spolu s Programom stability SR na roky 2019 – 2022, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 188/2019 dňa 17. apríla 2019, ide o základné národné dokumenty stratégie Európa 2020 a európskeho semestra. Tieto dokumenty sú dôležitým podkladom pre prípravu návrhu odporúčania pre SR, ktoré spravidla v máji navrhuje EK a oficiálne zverejňuje Rada EÚ obvykle v júli príslušného roku.

Február 2019  Správa o krajine – Slovensko 2019

Dňa 27. februára 2019 Európska komisia zverejnila Správu o Slovensku 2019 (Country Report Slovakia 2019). Správa oceňuje pozoruhodný hospodársky rast Slovenska, ktorý tvorí základ silného budúceho rastu. EK zhodnotila pokrok v špecifických odporúčaniach pre Slovensko v ôsmich oblastiach. V štyroch oblastiach (nákladová efektívnosť zdravotníctva, aktivačné opatrenia pre znevýhodnené skupiny, zlepšenie pracovných príležitostí pre ženy, modernizácia verejného obstarávania) priznala Slovensku určitý pokrok a v štyroch  oblastiach (skvalitňovanie a inkluzívnosť vzdelávania, boj proti korupcii, justičný systém, verejný výskumný systém a podnikové inovácie) obmedzený pokrok. Voči minulému roku EK zlepšila hodnotenie v oblasti boja proti korupcii zo žiadneho pokroku na obmedzený pokrok a v oblasti verejného obstarávania z obmedzeného na určitý pokrok.

Význam správ o krajine 2019 je o to dôležitejší, že sú základom pre prípravu politiky súdržnosti po roku 2020. Správa v prílohe D uvádza investičné prioritné oblasti zoradené podľa piatich oblastí budúcej politiky súdržnosti, ako ich navrhuje EK v rámci prípravy nariadení pre budúce programové obdobie: 1 inteligentnejšia Európa; 2. ekologickejšia, nízkouhlíková Európa; 3. prepojenejšia Európa; 4 sociálnejšia Európa; 5. Európa bližšie k občanom.

Marec 2019  Samit EÚ

V marci 2019 vedúci predstavitelia členských štátov EÚ štandardne prerokovali otázky zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti, ale aj zmeny klímy, boja proti dezinformáciám a ďalšie aktuálne otázky.

November 2018 Ročný prieskum rastu

Dňa 21. novembra 2018 Európska komisia zverejnila oznámenie COM (2018) 770 final Ročný prieskum rastu na rok 2019: Za silnejšiu Európu, ktorá dokáže čeliť celosvetovej neistote. Prioritami EK pre ďalšie obdobie sú podľa prieskumu tri okruhy: uskutočňovanie vysokokvalitných investícií; zameranie reforiem na rast produktivity, inkluzívnosť a kvalitu inštitúcií; zabezpečenie makroekonomickej stability a zdravých verejných financií.

Júl 2018 Odporúčanie Rady (EÚ) pre Slovensko

V máji 2018 EK navrhla a v júli 2018 Rada (EÚ) schválila Odporúčanie Rady z 13. júla 2018, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2018 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2018 (2018/C 320/24).

Resumé vývoja stratégie

V roku 2000 sa lídri EÚ dohodli na ambicióznom cieli: urobiť z EÚ do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou.  Tak vznikla Lisabonská stratégia, po revízii v roku 2005 nazvaná stratégia rastu a zamestnanosti.  Súbežne s ňou sa implementovala aj EÚ stratégia trvalo udržateľného rozvoja.

V roku 2010 samit EÚ schválil nástupnícku stratégiu rastu a zamestnanosti – stratégiu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (Európa 2020). Pre trvalo udržateľný rozvoj nová EÚ stratégia prijatá nebola: ciele udržateľného rozvoja boli zakomponované priamo do stratégie Európa 2020.

Pre obdobie po roku 2020 sa nástupnícka stratégia Európy 2020 nechystá.  Zostáva však mechanizmus vytvorený v rámci stratégie: európsky semester (koordinácia hospodárskych politík), ako aj implementácia Európskeho piliera sociálnych práv.  Kľúčová bude implementácia Agendy 2030  pre trvalo udržateľný rozvoj na obdobie 2015 – 2030, schválená v roku 2015 v rámci OSN na globálnej úrovni. Slovensko na jej základe pripravilo svoje národné priority implementácie Agendy 2030, ktoré schválila vláda SR v júni 2018. V budúcnosti možno očakávať silnejšie prepojenie Agendy 2030 s európskym semestrom a potenciálne aj s viacročným finančným rámcom EÚ. Ciele porovnateľné s aktuálnou stratégiou Európa 2020 budú zakotvené v prioritách fondov politiky súdržnosti programového obdobia 2020+.

posledná aktualizácia: máj 2019 

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim