Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Aktuality

Posledná aktualizácia 9. júla 2020, 10:35

Máj 2020 Návrh odporúčania Rady (EÚ) pre Slovensko

Dňa 20. mája 2020 Európska komisia navrhla odporúčanie Rady (EÚ) pre Slovensko na roky 2020 a 2021 – COM(2020) 525 final. Odporúčanie  je zamerané na štyri okruhy ďalej konkretizované pre viacero oblastí. Prvý okruh zahŕňa aj časť týkajúcu sa prekonania dopadov pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19.

Máj 2020 Plán obnovy pre Európu

S cieľom prekonať škody vyplývajúce z pandémie ochorenia spôsobenej koronavírusom COVID-19 navrhla Európska komisia rozsiahly plán obnovy, ktorý sa priebežne diskutuje. Rokovanie Európskej rady k téme sa uskutočnilo aj v júni 2020 .

Apríl 2020 Národný program reforiem SR

Dňa 18. mája 2020 vláda SR schválila základné národné dokumenty stratégie Európa 2020: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020  a Program stability Slovenskej republiky na roky 2020 až 2023 .

Február 2020 Správa o krajine – SR 2020

Vo februári zverejnila EK správy o jednotlivých krajinách EÚ.  V správe o Slovensku sa konštatuje, že krajina dosiahla pri plnení jednotlivých okruhov odporúčania Rady 2019 určitý pokrok v rámci energetickej efektívnosti, životného cyklu vo verejnom obstarávaní (t. j. aj v zelenom obstarávaní) a súdneho systému. V ostatných témach sa dosiahol len obmedzený pokrok.

November 2019 Ročný prieskum rastu

V novembri 2019 zverejnila Európska komisia jesenný balík dokumentov európskeho semestra, ktorých súčasťou je aj Ročný prieskum rastu.  V ňom podobne ako v predchádzajúcich rokoch vytyčuje EK pre rok 2020 priority:  vysokokvalitné investície; reformy zamerané na rast produktivity, inkluzívnosť a kvalitu inštitúcií; zabezpečenie makroekonomickej stability a zdravých verejných financií.

Júl 2019 Odporúčanie Rady (EÚ) pre Slovensko 2019

Dňa 9. júla 2019 bolo publikované Radou schválené odporúčanie pre Slovensko 2019.

Apríl 2019 Národný program reforiem SR 2019

Dňa 24. apríla 2019 vláda SR svojím uznesením č. 195/2019 schválila Národný program reforiem SR 2019. Spolu s Programom stability SR na roky 2019 – 2022, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 188/2019 dňa 17. apríla 2019, ide o základné národné dokumenty stratégie Európa 2020 a európskeho semestra. Tieto dokumenty sú dôležitým podkladom pre prípravu návrhu odporúčania pre SR, ktoré spravidla v máji navrhuje EK a oficiálne zverejňuje Rada EÚ obvykle v júli príslušného roku.

Február 2019  Správa o krajine – Slovensko 2019

Dňa 27. februára 2019 Európska komisia zverejnila Správu o Slovensku 2019 (Country Report Slovakia 2019). Správa oceňuje pozoruhodný hospodársky rast Slovenska, ktorý tvorí základ silného budúceho rastu. EK zhodnotila pokrok v špecifických odporúčaniach pre Slovensko v ôsmich oblastiach. V štyroch oblastiach (nákladová efektívnosť zdravotníctva, aktivačné opatrenia pre znevýhodnené skupiny, zlepšenie pracovných príležitostí pre ženy, modernizácia verejného obstarávania) priznala Slovensku určitý pokrok a v štyroch  oblastiach (skvalitňovanie a inkluzívnosť vzdelávania, boj proti korupcii, justičný systém, verejný výskumný systém a podnikové inovácie) obmedzený pokrok. Voči minulému roku EK zlepšila hodnotenie v oblasti boja proti korupcii zo žiadneho pokroku na obmedzený pokrok a v oblasti verejného obstarávania z obmedzeného na určitý pokrok.

Význam správ o krajine 2019 je o to dôležitejší, že sú základom pre prípravu politiky súdržnosti po roku 2020. Správa v prílohe D uvádza investičné prioritné oblasti zoradené podľa piatich oblastí budúcej politiky súdržnosti, ako ich navrhuje EK v rámci prípravy nariadení pre budúce programové obdobie: 1 inteligentnejšia Európa; 2. ekologickejšia, nízkouhlíková Európa; 3. prepojenejšia Európa; 4 sociálnejšia Európa; 5. Európa bližšie k občanom.

Marec 2019  Samit EÚ

V marci 2019 vedúci predstavitelia členských štátov EÚ štandardne prerokovali otázky zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti, ale aj zmeny klímy, boja proti dezinformáciám a ďalšie aktuálne otázky.

November 2018 Ročný prieskum rastu

Dňa 21. novembra 2018 Európska komisia zverejnila oznámenie COM (2018) 770 final Ročný prieskum rastu na rok 2019: Za silnejšiu Európu, ktorá dokáže čeliť celosvetovej neistote. Prioritami EK pre ďalšie obdobie sú podľa prieskumu tri okruhy: uskutočňovanie vysokokvalitných investícií; zameranie reforiem na rast produktivity, inkluzívnosť a kvalitu inštitúcií; zabezpečenie makroekonomickej stability a zdravých verejných financií.

Júl 2018 Odporúčanie Rady (EÚ) pre Slovensko

V máji 2018 EK navrhla a v júli 2018 Rada (EÚ) schválila Odporúčanie Rady z 13. júla 2018, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2018 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2018 (2018/C 320/24).

Resumé vývoja stratégie

V roku 2000 sa lídri EÚ dohodli na ambicióznom cieli: urobiť z EÚ do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou.  Tak vznikla Lisabonská stratégia, po revízii v roku 2005 nazvaná stratégia rastu a zamestnanosti.  Súbežne s ňou sa implementovala aj EÚ stratégia trvalo udržateľného rozvoja.

V roku 2010 samit EÚ schválil nástupnícku stratégiu rastu a zamestnanosti – stratégiu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (Európa 2020). Pre trvalo udržateľný rozvoj nová EÚ stratégia prijatá nebola: ciele udržateľného rozvoja boli zakomponované priamo do stratégie Európa 2020.

Pre obdobie po roku 2020 sa nástupnícka stratégia Európy 2020 nechystá.  Zostáva však mechanizmus vytvorený v rámci stratégie: európsky semester (koordinácia hospodárskych politík), ako aj implementácia Európskeho piliera sociálnych práv.  Kľúčová bude implementácia Agendy 2030  pre trvalo udržateľný rozvoj na obdobie 2015 – 2030, schválená v roku 2015 v rámci OSN na globálnej úrovni. Slovensko na jej základe pripravilo svoje národné priority implementácie Agendy 2030, ktoré schválila vláda SR v júni 2018. V budúcnosti možno očakávať silnejšie prepojenie Agendy 2030 s európskym semestrom a potenciálne aj s viacročným finančným rámcom EÚ. Ciele porovnateľné s aktuálnou stratégiou Európa 2020 budú zakotvené v prioritách fondov politiky súdržnosti programového obdobia 2020+.