Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Európsky semester

EÚ v súvislosti so stratégiou Európa 2020 zaviedla novú pracovnú metódu – európsky semester.

Jeho cieľom je zosúladenie nástrojov Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Pritom právne špecifiká konvergenčných programov / programov stability (nástroje Paktu) a národných programov reforiem (nástroje stratégie Európa 2020) zostávajú naďalej zachované.

Európsky semester je cyklus, počas ktorého členské štáty každý rok koordinujú svoje rozpočtové, makroekonomické a štrukturálne politiky. Tento proces umožňuje členským štátom zohľadniť odporúčania EÚ ešte v ranom štádiu prípravy svojich rozpočtov a pri tvorbe hospodárskych politík. Európsky semester je súčasťou rámca Európskej únie pre správu hospodárskych záležitostí.

Cieľom európskeho semestra sú tri zložky koordinácie hospodárskych politík:

  • podpora investícií,
  • štrukturálne reformy, ktoré sa v súlade so stratégiou Európa 2020 sústreďujú na podporu rastu a zamestnanosti,
  • fiškálne politiky s cieľom zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v súlade s Paktom stability a rastu, pri súčasnom predchádzaní nadmerným makroekonomickým nerovnováham.

Základné fázy európskeho semestra:

  • Prejav o stave Únie – spravidla na jeseň má predseda Európskej komisie v Európskom parlamente prejav,  v ktorom načrtne politické, ekonomické a sociálne priority pre ďalšie obdobie.
  • Ročný prieskum rastu – spolu so sprievodnými dokumentmi zverejňuje Komisia v novembri, prieskum vychádza z prejavu predsedu Komisie v Európskom parlamente.
  • Technické rozhovory – medzi zástupcami DG EK a členskými štátmi zamerané hlavne na posúdenie pokroku v plnení odporúčania Rady. Rokovania prebiehajú v príslušnom členskom štáte.
  • Jarný samit EÚ – spravidla v marci, odsúhlasuje priority vytýčené v ročnom prieskume rastu.
  • Správa o krajine – zverejňovaná v období február – marec, materiál (pracovníkov) Komisie hodnotiaci pokrok dosiahnutý v jednotlivých členských štátoch za minulý rok.
  • Základné národné dokumenty – členské štáty spravidla v apríli predkladajú Komisii národné programy reforiem a programy stability (eurozóna) / konvergenčné programy (ostatné štáty).
  • Odporúčanie Rady – Komisia v máji zverejňuje návrh, v júni ho prerokúva Rada (EÚ) a následne schvaľuje Európska rada (t. j. samit EÚ), v júli Rada (EÚ) odporúčanie formálne schváli a publikuje.

Podrobný časový rámec európskeho semestra je popísaný aj na európskom web sídle  EK.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim