Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Správa o krajine

Európska komisia každoročne zverejňuje analýzu hospodárskych a sociálnych výziev v členských štátoch EÚ – správy o jednotlivých krajinách. Ich súčasťou je aj vyhodnotenie plnenia odporúčania Rady a plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Správy sú nástrojom zjednodušeného európskeho semestra na koordináciu hospodárskej politiky, na základe ktorého sa monitorujú reformy v oblasti príslušných politík a včas sa poukazuje na výzvy, ktoré by členské štáty mali riešiť. Po novembrovom uverejnení ročného prieskumu rastu a odporúčaní týkajúcich sa eurozóny, v ktorých sa stanovujú priority na európskej úrovni, sa v správach o krajine presúva pozornosť európskeho semestra na národný rozmer. Správy sú základom pre diskusie s členskými štátmi o ich rozhodnutiach v oblastiach príslušných vnútroštátnych politík ešte pred predložením národných programov reforiem v apríli a vychádza sa z nich pri vypracúvaní odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny.

V správach o krajine 2018 sa po prvýkrát kladie osobitný dôraz aj na analýzu výziev v oblasti pracovných zručností a na monitorovanie ukazovateľov sociálneho prehľadu s priamym prepojením na Európsky pilier sociálnych práv. V Správe o krajine – Slovensko 2019 sa konštatuje, že v roku 2018 v SR došlo k určitému pokroku v oblastiach:

  • zvyšovanie nákladovej účinnosti sektora zdravotnej starostlivosti a riešenie nedostatku pracovníkov;
  • posilňovanie aktivačných opatrení a opatrení na zvyšovanie úrovne zručností, najmä realizáciou akčného plánu pre dlhodobo nezamestnaných;
  • podpora príležitostí na zamestnanie pre ženy posilnením kapacít zariadení starostlivosti o deti;
  • zvyšovanie miery uplatňovania kvalitatívnych kritérií a kritérií životného cyklu vo verejnom obstarávaní.

K obmedzenému pokroku došlo v oblastiach:

  • zlepšovanie kvality a inkluzívnosti vzdelávania;
  • boj proti korupcii;
  • zlepšovanie účinnosti justičného systému;
  • znižovanie roztrieštenosti systému verejného výskumu a stimulácia inovácií v podnikoch.

V správe 2019 sa tiež konštatuje, Slovensko spĺňa, alebo je na dobrej ceste k splneniu národných cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti miery zamestnanosti, emisií skleníkových plynov, energetickej účinnosti a znižovania počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Cieľ v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov splnený nie je, no sústredeným politickým úsilím by sa ho mohlo podariť splniť. Rozdiel oproti cieľom v oblastiach intenzity výskumu a vývoja a terciárneho vzdelávania je naďalej značný a hoci pri terciárnom vzdelávaní sa rozdiel postupne znižuje, v oblasti výskumu a vývoja by na dosiahnutie cieľa bolo potrebné značné úsilie. Splnenie cieľa v oblasti znižovania miery predčasného ukončovania školskej dochádzky bude výzvou, pretože situácia sa za posledné roky neustále zhoršuje.

Správa 2019 ďalej uvádza, že Slovensko čelí určitým výzvam v súvislosti s viacerými ukazovateľmi sociálneho prehľadu, o ktorý sa opiera Európsky pilier sociálnych práv. Zatiaľ čo miery zamestnanosti i nezamestnanosti sa rýchlym tempom zlepšujú, dlhodobá nezamestnanosť zostáva vysoká aj napriek jej nedávnemu zníženiu. Predčasné ukončenie školskej dochádzky je oveľa častejšie, miera účasti malých detí v rámci starostlivosti o deti zostáva veľmi nízka a dostupnosť zariadení starostlivosti o deti je stále nedostatočne rozvinutá. Pozitívom však je, že nerovnosti v oblasti príjmov a zamestnanosti aj chudoba sú naďalej na nízkej úrovni a zhoršil sa dokonca aj vplyv sociálnych transferov na znižovanie chudoby. Prístup k verejným službám vrátane zdravotnej starostlivosti je nedostatočný najmä v  niektorých regiónoch.

Správa o krajine – Slovensko 2016

Správa o krajine – Slovensko 2017

Správa o krajine – Slovensko 2018

Správa o krajine – Slovensko 2019

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim