Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy

Koncepcie rozvoja IS VS

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len „KRIS“) sú základným strategickým dokumentom povinných osôb v oblasti rozvoja informačných systémov.
KRIS je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy.

KRIS povinných osôb sa zameriavajú na digitalizáciu úsekov verejnej správy v súlade s vymedzenými kompetenciami povinných osôb a architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.

Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné osoby, ktoré sú správcami informačných systémov verejnej správy, povinné vypracovať a aktualizovať svoju koncepciu rozvoja informačných systémov (ďalej len „KRIS“) a predložiť ju na schválenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 275/2006 Z.z.

Povinnosť predložiť KRIS na schválenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 1. februára 2010 nevzťahuje na obce a na povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. (t.j. právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 písm. a) až d) zákona). KRIS obce preto nie je predmetom hodnotenia a schvaľovania zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. KRIS obce/mesta schvaľuje zastupiteľstvo obce/mesta. Za obce, ktoré využívajú informačný systém dátového centra obcí plní povinnosť vypracovať KRIS Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

Spracovateľ KRIS je povinný v zmysle Metodickému pokynu na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami číslo MIRRI /2235/2017-oAeG-2 z 18.10.2017 v znení dodatku č. 1 predložiť na MIRRI prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy

KRIS je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy. KRIS je základným strategickým dokumentom správcu ISVS.

Na zabezpečenie prísunu aktuálnych a spoľahlivých informácií do MetaIS si povinné osoby vytvoria koordinačné mechanizmy na zabezpečenie ich prísunu od zamestnancov svojho úradu a zamestnancov osôb v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Ide spravidla o zabezpečenie spolupráce s osobami zodpovednými za správu alebo prevádzku ISVS, so segmentovými architektmi, projektovými manažérmi rozvojových projektov, manažérmi, legislatívcami a rozpočtármi.

KRIS povinných osôb sa zameriavajú na digitalizáciu úsekov verejnej správy v súlade s vymedzenými kompetenciami povinných osôb a architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.

Obsah KRIS upravuje Metodický pokyn na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami číslo ÚPPVII/000514/2017-313 v znení neskorších predpisov.

Podrobný postup  sa nachádza v kapitole 3.2 Používateľskej príručky MetaIS. Na predmetnej stránke sa nachádzajú informácie o konzultáciách k tvorbe KRIS, o školeniach k MetaIS a demo nahrávky.

Návrh KRIS súčasného stavu treba založiť a spracovať v MetaIS, dať vygenerovať KRIS, interne skontrolovať výsledok podľa kontrolného listu v prílohe 4 Používateľskej príručky MetaIS, dokončiť a predložiť na schválenie.

KRIS budúceho stavu treba založiť a spracovať v MetaIS, vygenerovať KRIS, skontrolovať podľa kontrolného listu v prílohe 5, dokončiť a predložiť na schválenie.

Podrobnosti týkajúce sa MetaIS