Preskočiť na obsah

Informatizácia

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy

Koncepcie rozvoja IS VS

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len „KRIS“) sú základným strategickým dokumentom povinných osôb v oblasti rozvoja informačných systémov.
KRIS je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy.

KRIS povinných osôb sa zameriavajú na digitalizáciu úsekov verejnej správy v súlade s vymedzenými kompetenciami povinných osôb a architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.

Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné osoby, ktoré sú správcami informačných systémov verejnej správy, povinné vypracovať a aktualizovať svoju koncepciu rozvoja informačných systémov (ďalej len „KRIS“) a predložiť ju na schválenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 275/2006 Z.z.

Povinnosť predložiť KRIS na schválenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 1. februára 2010 nevzťahuje na obce a na povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. (t.j. právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 písm. a) až d) zákona). KRIS obce preto nie je predmetom hodnotenia a schvaľovania zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. KRIS obce/mesta schvaľuje zastupiteľstvo obce/mesta. Za obce, ktoré využívajú informačný systém dátového centra obcí plní povinnosť vypracovať KRIS Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

Spracovateľ KRIS je povinný v zmysle Metodickému pokynu na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami číslo MIRRI /2235/2017-oAeG-2 z 18.10.2017 v znení dodatku č. 1 predložiť na MIRRI prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy

KRIS je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy. KRIS je základným strategickým dokumentom správcu ISVS.

Na zabezpečenie prísunu aktuálnych a spoľahlivých informácií do MetaIS si povinné osoby vytvoria koordinačné mechanizmy na zabezpečenie ich prísunu od zamestnancov svojho úradu a zamestnancov osôb v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Ide spravidla o zabezpečenie spolupráce s osobami zodpovednými za správu alebo prevádzku ISVS, so segmentovými architektmi, projektovými manažérmi rozvojových projektov, manažérmi, legislatívcami a rozpočtármi.

KRIS povinných osôb sa zameriavajú na digitalizáciu úsekov verejnej správy v súlade s vymedzenými kompetenciami povinných osôb a architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.

Obsah KRIS upravuje Metodický pokyn na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami číslo ÚPPVII/000514/2017-313 v znení neskorších predpisov.

Podrobný postup  sa nachádza v kapitole 3.2 Používateľskej príručky MetaIS. Na predmetnej stránke sa nachádzajú informácie o konzultáciách k tvorbe KRIS, o školeniach k MetaIS a demo nahrávky.

Návrh KRIS súčasného stavu treba založiť a spracovať v MetaIS, dať vygenerovať KRIS, interne skontrolovať výsledok podľa kontrolného listu v prílohe 4 Používateľskej príručky MetaIS, dokončiť a predložiť na schválenie.

KRIS budúceho stavu treba založiť a spracovať v MetaIS, vygenerovať KRIS, skontrolovať podľa kontrolného listu v prílohe 5, dokončiť a predložiť na schválenie.

Podrobnosti týkajúce sa MetaIS

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim