Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Základné číselníky

Základné číselníky

Základné číselníky zahŕňajú dôležitý zdroj záväzných údajov potrebných pri spravovaní informačných systémov verejnej správy. Základné číselníky sú štandardom pre ISVS na zabezpečenie technickej a sémantickej interoperability.

Podľa § 4 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení zákona č. 273/2015 Z.z. Ministerstvo financií SR (MF SR) zodpovedá za vedenie zoznamu základných číselníkov v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS) a určuje gestora základného číselníka.

Podľa § 3 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení zákona č. 273/2015 Z.z. gestor základného číselníka má povinnosť vydať základný číselník ZČ prostredníctvom MetaIS a riadne ho spravovať.
MF SR sprístupňuje metaúdaje o základných číselníkov a položky základných číselníkov v novej štruktúre ustanovenej prílohou č. 13 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS v MetaIS.
Keďže základné číselníky sú štandardom pre ISVS, je dôležité z hľadiska technickej a sémantickej interoperability ISVS, aby povinné osoby:
  • svoje spravované informačné systémy v čo najkratšej dobe integrovali na údaje základných číselníkov,
  • na aktualizáciu základných číselníkov používali modul úradnej komunikácie – dátová časť,
  • v prípade zistenia nedostatkov v metaúdajoch alebo v položkách základných číselníkov dali podnet gestorovi základného číselníka na odstránenie zistených nedostatkov.

Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy

Na základe zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vydaný výnos Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2011 Výnosom boli ustanovené podrobnosti o správe základného číselníka, termíny a spôsob predkladania zmien úsekov verejnej správy a agend verejnej správy.

Týmto nástrojom sa zabezpečí najmä technická interoperabilita informačných systémov verejnej správy. Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy sa zavádza najmä z dôvodu umožnenia modelovania procesov verejnej správy, ich optimalizácie, popisu informačných systémov verejnej správy, popisu elektronických služieb verejnej správy a  prepojenia na inštitúcie verejnej správy. Ministerstvo financií Slovenskej republiky spravuje číselník v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

Výnos č. 478/2010 Z. z. účinný od 1.1.2011
K výnosu  MF SR č. 478/2010 Z. z. vydaný Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo MF/28608/2010-1612 zo dňa 16.12.2010 na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, ktorý vyšiel vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2010 ( PDF, 1,16 MB).

Povinné osoby sú povinné nahlasovať Ministerstvu financií SR zmeny úsekov VS a agend VS (§ 3 ods. 6 písm. c) zákona č. 275/2006 Z. z.) bezodkladne po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, a to prostredníctvom riadne vyplneného elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (§ 2 ods. 1 Výnosu Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z.).

Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28608/2010-1612 zo dňa 16.12.2010 na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy (125 kB) (RTF, 125.25 KB)
Príloha č. 1 k metodickému pokynu „Hlásenie zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy“ - formulár MF/001/1612 (45,5 kB) (XLS, 45.5 KB)
Príloha č. 1 k metodickému pokynu „Hlásenie zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy“ - formulár MF/001/1612 (177 kB) (PDF, 177.91 KB)

Číselník životných situácií a okruhov životných situácií

Súčasťou centrálneho metainformačného systému verejnej správy je číselník životných situácií a okruhov životných situácií. Číselník slúži na štrukturovanie katalógu služieb verejnej správy a v budúcnosti sa použije na vyhľadávanie a prístup k egovernment službám prostredníctvom ÚPVS. Životné situácie sú zoskupené do okruhov podľa dôležitých životných situácií, v ktorých sa môže ocitnúť fyzická osoba alebo podnikateľ.
2016_04_08_životné_situácie_BCv10 (137 kB) (PDF, 137.21 KB)