Preskočiť na obsah

Informatizácia

Pracovné skupiny štandardizácie

Štandardizačný proces

1 Podpora životného cyklu štandardov

Video znázorňujúce prácu so štandardmi je možné nájsť tu:  Štandardy

1.1 Manažment používateľov

Oprávnenia používateľov v rámci štandardizačných modulov sú závislé od roly, ktorú má používateľ a skupiny v ktorej je používateľ v danej role. Rozoznávame nasledujúce organizačné skupiny v rámci štandardizácie:

 • KS ISVS – špeciálna organizačná skupina, ktorá reprezentuje Komisiu pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy
 • PSx – každá pracovná skupina je reprezentovaná svojou organizačnou skupinou, ktorá je podradená KS ISVS

V rámci KS ISVS sú definované nasledujúce roly:

 • Predseda KS ISVS
 • Podpredseda KS ISVS
 • Tajomník KS ISVS
 • Člen KS ISVS
 • V rámci pracovnej skupiny sú definované nasledujúce roly:
 • Predseda PS
 • Poverený zastupovaním predsedu PS
 • Člen PS

Spravovanie používateľov v rámci štandardizácie je riešené cez štandardizačný modul. Tento modul umožňuje:

 • Zobraziť zoznam používateľov Komisie pre štandardizáciu ISVS
 • Zobraziť zoznam štandardizačných skupín
 • Zobraziť zoznam používateľov v rámci vybranej skupiny
 • Menovať a odvolávať členov skupiny vrátanie definovania roly a zástupnosti
 •  Meniť rolu a zástupnosť vymenovaného člena
 • Vytvoriť novú pracovnú skupinu vrátane definovania jej predsedu

Pri pridávaní štandardizačnej roly je potrebne postupovať nasledovne:

Postup A.

 1. Prihlásiť sa ako používateľ, ktorý ma v správe manažovanie používateľov štandardizácie (ak taký nie je, treba postupovať podľa bodu B)
 2. Používateľ, ktorého chceme pridať do štandardizácie, musí mať cez Administráciu používateľov priradenú rolu CONFLUENCE_USER za PO, za ktorú bude používateľ vystupovať v štandardizácii
 3. Otvoriť obrazovku so zoznamom skupín: Štandardizácia a dátové objekty -> Štandardizačný proces -> Pracovné skupiny komisie
 4. Jedna z možností
  1. Vybrať skupinu, kam idem pridať používateľa
  2. Otvoriť obrazovku so zoznamom používateľov Komisie pre štandardizáciu ISVS: Štandardizácia a dátové objekty -> Štandardizačný proces -> Komisia pre štandardizáciu ISVS
 5. V hornej časti obrazovky vybrať:
  1. Člen – vyber mena používateľa, ktorého chcem pridať
  2. Organizácia – výber organizácie, za ktorú bude používateľ vystupovať v štandardizácii. V zozname sú len PO, v rámci ktorých má používateľ nejakú rolu.
  3. Rola – výber roly, v ktorej bude používateľ vystupovať v danej štandardizačnej skupine
 6. Kliknúť na Pridať člen

Postup B.

 1. Prihlásiť sa ako admin do Administrácie používateľov
 2. Pridať vybranému používateľovi X (plánovanému správcovi používateľov štandardizácie) roly:
  1. STD_KSPRE za MFSR
  2. CONFLUENCE_USER za PO, za ktorú ma používateľ vystupovať v štandardizácii
 3. Prihlásiť sa ako používateľ X, ktorému boli pridelene práva v bode B.2 do MetaIS
 4. Pridať používateľovi X rolu Tajomník v KS ISVS podľa bodov A.2 až A.6
 5. Prihlásiť sa ako admin do Administrácie používateľov
 6. Odobrať používateľovi X z bodu B2 roly:
  1. STD_KSPRE za MFSR
 7. Používateľ X je teraz Tajomník v KS ISVS a ma oprávnenie pridávať ďalších používateľov do štandardizácie.

V prípade potreby je možne pridať rolu Tajomník KS ISVS ľubovoľnému počtu používateľov. Treba na to použiť postup A.

Obrazovka – Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy

Po kliknutí na položku menu Štandardizácia a dátové objekty -> Štandardizačný proces -> Komisia pre štandardizáciu ISVS sa používateľovi zobrazia informácie o Komisii pre štandardizáciu ISVS a aktuálny zoznam členov Komisie pre štandardizáciu ISVS.

V hornej časti obrazovky sa zobrazí meno a popis skupiny.

Nižšie je zobrazený zoznam členov danej skupiny. Tento zoznam obsahuje:

 • Meno používateľa
 • Organizáciu, za ktorú je používateľ členom skupiny
 • Rolu člena v skupine
 • Prvky na zrušenie členstva a pridanie/zmenu roly

Ak má používateľ príslušnú rolu zobrazí sa aj formulár na pridanie nového člena do skupiny.

Obrazovka – Pracovné skupiny Komisie

Po kliknutí na položku menu Štandardizácia a dátové objekty -> Štandardizačný proces -> Pracovné skupiny komisie sa používateľovi zobrazí aktuálny zoznam pracovných skupín definovaných v štandardizácii. Zoznam obsahuje mená skupín.

Po kliknutí na meno skupiny sa zobrazí detail skupiny.

Ak má používateľ príslušnú rolu zobrazí sa aj formulár na vytvorenie novej skupiny.

Obrazovka detail skupiny

V hornej časti obrazovky sa zobrazí meno a popis skupiny.

Nižšie je zobrazený zoznam členov danej skupiny. Tento zoznam obsahuje:

 • Meno používateľa
 • Organizáciu, za ktorú je používateľ členom skupiny
 • Rolu člena v skupine
 • Zástupnosť
 • Prvky na zrušenie členstva a pridanie/zmenu roly

Ak má používateľ príslušnú rolu zobrazí sa aj formulár na pridanie nového člena do skupiny.

Ak chce používateľ menovať resp. odvolať člena skupiny potom musí mať na túto činnosť príslušné oprávnenie. Viď nasledujúca tabuľka:

Organizačná skupina Akú rolu chce používateľ – „administrátor“ prideliť inému používateľovi Vyžadovaná rola od „administrátora“
KS ISVS Predseda KS ISVS Predseda KS ISVS, Podpredseda KS ISVS, Tajomník KS ISVS

Na vymenovanie prvého člena KS ISVS s takouto rolou je potrebné použiť postup popísaný na začiatku tejto kapitoly

KS ISVS Podpredseda KS ISVS Predseda KS ISVS, Podpredseda KS ISVS, Tajomník KS ISVS
KS ISVS Tajomník KS ISVS Predseda KS ISVS, Podpredseda KS ISVS, Tajomník KS ISVS
KS ISVS Člen KS ISVS

vrátane definovania zástupnosti

Predseda KS ISVS, Podpredseda KS ISVS, Tajomník KS ISVS
Pracovná skupina Predseda pracovnej skupiny Predseda KS ISVS, Podpredseda KS ISVS, Tajomník KS ISVS
Pracovná skupina Poverený zastupovaním predsedu pracovnej skupiny Predseda pracovnej skupiny
Pracovná skupina Člen pracovnej skupiny

vrátane definovania zástupnosti

Predseda pracovnej skupiny , Poverený zastupovaním predsedu pracovnej skupiny

Zmenu roly člena skupiny je možné realizovať cez obrazovku so zoznamom členov skupiny. V zozname má každý člen uvedenú svoju rolu. Túto je možné zmeniť po kliknutí na text roly. Platí obmedzenie, že používateľ v role predseda/podpredseda/poverený zastupovaním predsedu môže byť v skupine najviac jeden. Obdobne ako rolu je možné definovať aj zástupnosť. Zástupnosť sa definuje na zastupovanom členovi pre ktorého sa vyberá zástupca.

Pracovné skupiny budú nakonfigurované nasledovne:

Návrh PS Názov PS Štandardy pre ISVS podľa § 1 výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. – popis skupiny
I. PS pre dátové štandardy, štandardy názvoslovia elektronických služieb a formuláre d) štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru
f) dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,
g) štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona, § 47 vlastnosti elektronických služieb
g) štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona, § 49 elektronické formuláre
l) štandardy pre základné číselníky.
II. PS pre bezpečnostné štandardy e) bezpečnostné štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru, programové prostriedky a údaje, a to

 1. štandardy pre architektúru riadenia,
 2. štandardy minimálneho technického zabezpečenia,
III. PS pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a poskytovania údajov b) štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, vzťahujúce sa na aplikačné programové vybavenie podľa zákona,
i) štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí, vzťahujúce sa na databázové prostredie, spoločné moduly, aplikačné programové vybavenie, údaje, registre, číselníky a formáty výmeny údajov,
IV. PS pre technické štandardy a štandardy použitia súborov a) technické štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky, a to

 1. štandardy pre prepojenie,
 2. štandardy pre prístup k elektronickým službám,
 3. štandardy pre webové služby,
 4. štandardy pre integráciu dát,

c) štandardy použitia súborov, vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,
g) štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona, § 48 používanie zásuvných modulov a doplnkov
k) štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,

V. PS pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT h) štandardy projektového riadenia, vzťahujúce sa na postupy a podmienky spojené s vytváraním a rozvojom informačných systémov verejnej správy
nové: Štandardy pracovných pozícií pre výkon správy v oblasti IT (predpokladajú sa ustanoviť)
VI. PS pre štandardy poskytovania cloud computingu  a využívania cloudových služieb j) štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb, vzťahujúce sa na technické prostriedky a programové prostriedky,
VII. PS pre štandardizáciu  terminológie v oblasti IS Terminológia
VIII. PS pre architektúru VS nová PS: v prípade riešenia cez štandard: Štandardy pre architektúru verejnej správy

1.2 Zadanie návrhu na štandard

Zavádzanie nových štandardov do ISVS sa delí na dve fázy. Prvá fáza je zadávanie a posudzovanie návrhu na štandard v MetaIS. Nový návrh môže zadať cez obrazovku dostupnú na Štandardizácia a dátové objekty -> Štandardizačný proces -> Tvorba návrhu, buď používateľ so štandardizačnou rolou alebo používateľ z verejnosti.

Obrazovka na zadanie návrhu na štandard popisuje, čo má nový návrh na štandard obsahovať. Návrh sa skladá z názvu, vecného popisu a z metainformácií k návrhu tak, ako ich vyžaduje dokument Kritériá na posudzovanie štandardov. K návrhu sa prikladá aj vlastný návrh štandardu, ktorý má popisovať nasledovné: „Uveďte vecný popis návrh a predpokladané umiestnenie návrhu v rámci aktuálneho výnosu o štandardov pre informačné systémy verejnej správy (určenie existujúceho alebo nového paragrafu / odseku, kde má na navrhovaná požiadavka nachádzať) a podľa možnosti aj vlastný návrh legislatívneho znenia (textácie) požiadavky.“

Používateľ z verejnosti, ktorý nie ja autentifikovaný musí okrem návrhu uviesť meno a emailovú adresu a je overený cez Google Recaptcha.

Po zadaní nového návrhu je tento pridelený KS ISVS. Poverený používateľ (napr. tajomník) by mal posudzovať všetky návrhy v zozname návrhov v stave nový. Tieto návrhy môže buď zamietnuť alebo priradiť príslušným pracovným skupinám na zapracovanie.

Po pridelení návrhu skupine predseda danej PS vytvorí v Confluence4 v priestore Návrhy podstránku pod Rozpracované návrhy cez kliknutie na Vytvor nový návrh. Vyplní sekciu Zadanie podľa údajov v návrhu v MetaIS a vyplní údaje do makier vlastnosti stránky s id StavNavrhu a StavPreSkupinyPSx, kde PSx je skratka jeho skupiny.

Predseda PS (alebo poverený zastupovaním predsedu), ktorej bol návrh pridelený môže:

 • vrátiť návrh KS ISVS s odôvodnením, prečo návrh nie je opodstatnený
 • vrátiť návrh KS ISVS s tým, že daná PS nie je zvolená ako správna gestorská PS pre daný návrh
 • navrhnúť vypracovanie nového dokumentu
 • navrhnúť zapracovanie zmien do existujúceho dokumentu
 • vrátiť návrh KS ISVS na odobrenie navrhovaných zmien
 • priradiť návrh konkrétnemu členovi/členom na vykonanie vypracovania/zapracovania.

Tieto kroky môže Predseda PS opakovať.

Člen PS, ktorý vykonáva pripomienky k návrhu do dokumentov, môže konzultovať úpravy s Predsedom PS alebo inými používateľmi cez stránku návrhu a to priraďovaním stránky na dopytovaného používateľa alebo cez komentáre.4

Používatelia notifikujú ostatných používateľov o potrebe spätnej väzby cez zdieľanie dokumentu daného návrhu.

Výsledkom rozpracovania návrhu môže byť:

 • zamietnutie návrhu
 • vypracovania stanoviska k návrhu v rámci Confluence dokumentu daného návrhu
 • zapracovanie návrhu do existujúcich štandardizačných domumentov
 • vytvorenie nových štandardizačných dokumentov.

Linka na stránku návrhu v Confluence je potom priradená k návrhu v MetaIS. Popis vytvárania, kolaborácie a pripomienkovania dokumentu je popísaný v kapitole 3.4.1.5.

Po zapracovaní návrhu do príslušných dokumentov je daný návrh označený ako zapracovaný. Tým životný cyklus návrhu končí.

Obrazovka zoznam návrhov

Po kliknutí na položku menu „Štandardizácia a dátové objekty -> Štandardizačný proces -> Zoznam návrhov“ sa používateľovi zobrazí zoznam návrhov riešených v štandardizácii.

Podrobné informácie k  návrhu si používateľ môže pozrieť v obrazovke pre detail návrhu. Na túto obrazovku sa používateľ dostane po kliknutí na názov návrhu v zozname.

Obrazovka zadanie návrhu

Nový návrh zadáva používateľ cez sadu obrazoviek pre zadanie návrhu v MetaIS.

Obrazovka obsahuje aj linku na dokument vo formáte PDF popisujúci náležitosti, ktoré musí spĺňať návrh na štandard, aby sa ním zaoberala štandardizačná komisia.

V prípade, že používateľ nie je autentifikovaný, je mu následne zobrazená obrazovka na zadanie emailovej adresy a mena. Na tejto obrazovke sa nachádza aj bezpečnostný prvok „image token“, ktorý zabraňuje zadávaniu požiadavky robotom. Email nie je validovaný.

Po vyplnení tejto obrazovky je používateľ presmerovaný na obrazovku pre zadanie vlastných parametrov návrhu.

Obrazovka na priradenie návrhu pracovnej skupine

Každý nový návrh je priradený Komisii pre štandardizáciu KS ISVS. Používateľ s príslušnou rolou môže návrh buď zamietnuť alebo ho priradiť pracovnej skupine. Návrh je možné opakovane priraďovať rôznym skupinám. Návrh je v MetaIS priradený vždy len jednej tzv. gestorskej skupine. Ďalšie potenciálne delenie predkladania návrhu na viacero skupín sa realizuje v Confluence. 4

Obrazovka na priradenie štandardizačných dokumentov k návrhu

Potom ako poverený používateľ s príslušnou rolou vytvorí stránku pre návrh v Confluence, priradí k návrhu v MetaIS cez túto obrazovku príslušnú stránku vytvorenú v Confluence.

Obrazovka na označenie návrhu ako zapracovaný

Po schválení a vydaní príslušných štandardizačných dokumentov označí poverený používateľ s príslušnou rolou predmetný návrh ako zapracovaný v MetaIS.

1.3 Podpora zasadnutí

Dôležitou súčasťou štandardizačného procesu sú zasadnutia.

Zasadnutie prechádza nasledujúcimi stavmi:

 • plánované – stav po vytvorení nového zasadnutia – možné nasledujúce stavy
  • zrealizované – v čase kedy nastal termín zasadnutia
  • zrušené – v prípade, že je zasadnutie zrušené pred začiatkom
 • zrealizované – stav, po konaní zasadnutia ale pred vyhodnotením – možné nasledujúce stavy
  • vyhodnotené – po vytvorení záznamu zo zasadnutia

Obrazovka zoznam zasadnutí

Po kliknutí na položku menu „zoznam zasadnutí“ sa používateľovi zobrazí zoznam zasadnutí realizovaných v štandardizácii.

Podrobné informácie k  zasadnutiu si používateľ môže pozrieť v obrazovke pre detail zasadnutia. Na túto obrazovku sa používateľ dostane po kliknutí na meno zasadnutia v zozname.

Obrazovka pre zadanie nového zasadnutia

Po uložení zasadnutia je pozvaným rozposlaný email, ktorý obsahuje agendu zasadnutia, termín a miesto. Zároveň obsahuje aj linku na detail príslušného zasadnutia.

Pozvaný používateľ môže cez detail zasadnutia vyjadriť, či sa zasadnutia zúčastní alebo nie.

Iniciátor zasadnutia môže zasadnutie zrušiť alebo ho pozmeniť. V takom prípade je používateľom rozposlaná informácia o zrušení, resp. zmene parametrov zasadnutia. Zmena sa vykonáva cez rovnakú obrazovku, ako zadávanie nového zasadnutia a je možné ju vykonať len do začiatku zasadnutia.

V prípade, že sú dodatočne pozvaní používatelia alebo niekomu je pozvanie zrušené, email o tejto skutočnosti sa odošle len dotknutým používateľom.

Obrazovky na vyhodnotenie zasadnutia

Po konaní zasadnutia vytvorí poverený používateľ dokument obsahujúci záznam zo stretnutia. Dokument vytvorí v Confluence4 v priestore Záznamy zo stretnutí. Na vytvorenie je možné použiť šablónu.

Záznam zo stretnutia obsahuje hlavičku (poradové číslo, dotknuté skupiny, čas a miesto konania zasadnutia), zoznam zúčastnených, program a priebeh zasadnutia a závery.

Po vyhotovení záznamu priloží iniciátor zasadnutia k detailu zasadnutia v MetaIS linku na príslušný dokument z Confluence, odkiaľ je možné zdieľať záznam o zasadnutí. Účastníci zasadnutia môžu následne záznam pripomienkovať.

1.4 Podpora dištančných hlasovaní

V prípade, že niektorú otázku nie je možné z časového alebo iného dôvodu zodpovedať na zasadnutí je možné iniciovať dištančné hlasovanie.

Hlasovanie prechádza nasledujúcimi stavmi:

 • Plánované – stav po vytvorení nového hlasovania – možné nasledujúce stavy
  • prebiehajúce – v čase kedy je možné hlasovať
  • zrušené – v prípade, že je hlasovanie zrušené pred začiatkom hlasovania
 • Prebiehajúce – stav, kedy sa môže hlasovať – možné nasledujúce stavy
  • vetované – potom ako niektorý používateľ použil právo veta
  • ukončené – po skončení hlasovacieho obdobia ale pred vyhodnotením
 • Ukončené – stav po ukončení hlasovania
 • Vyhodnotené – stav po vyhodnotení hlasovania

Obrazovka zoznam hlasovaní

Po kliknutí na položku menu „zoznam hlasovaní“ sa používateľovi zobrazí zoznam dištančných hlasovaní riešených v štandardizácii.

Podrobné informácie k  hlasovaniu si používateľ môže pozrieť v obrazovke pre detail hlasovania. Na túto obrazovku sa používateľ dostane po kliknutí na predmet hlasovania v zozname.

Obrazovka pre zadanie nového hlasovania

Nové hlasovanie môže používateľ iniciovať cez túto určenú obrazovku. Po uložení hlasovania je pozvaným rozposlaný email, ktorý obsahuje predmet a termín hlasovania. Zároveň obsahuje aj linku na detail príslušného hlasovania.

Iniciátor hlasovania môže hlasovanie zrušiť alebo ho pozmeniť. V takom prípade je používateľom rozposlaná informácia o zrušení resp. zmene parametrov hlasovania. Zmena sa vykonáva cez rovnakú obrazovku ako zadávanie nového hlasovania a je možné ju vykonať len do začiatku hlasovania.

V prípade, že sa dodatočne pozvaný používateľ alebo niekomu sa pozvanie zruší, o tejto skutočnosti systém odošle mail dotknutým používateľom.

Obrazovky na hlasovanie

Detail hlasovania obsahuje parametre hlasovania zadané pri vytváraní hlasovania a zoznam možných odpovedí vo forme radio buttonov. Ďalej obsahuje pole na dodatočnú informáciu k hlasu a tlačidlá na hlasovanie resp. vetovanie hlasovania.

Každý pozvaný môže hlasovať len raz. Po odhlasovaní sa používateľovi zobrazí na obrazovke zamknutá vybraná odpoveď. Z dvojice člen a jeho zástupca môže hlasovať iba jeden. Každý hlasujúci má iba jeden hlas.

Obrazovky pre vyhodnotenie hlasovania

Po ukončení hlasovania sa iniciátorovi hlasovania zobrazí v detaile hlasovania sumár hlasovania. Tento v prípade, že hlasovanie je tajné obsahuje len počet hlasov odovzdaných jednotlivým možným odpovediam. V prípade, že hlasovanie bolo verejné, obsahuje sumár aj informáciu o tom, kto ako hlasoval.

Na základe sumáru hlasovania zhrnie výsledok hlasovania iniciátor do textového poľa a uzavrie hlasovanie.

1.5 Pripomienkovanie dokumentov

Pripomienkovanie dokumentov je realizované cez nástroj Confluence,4 ktorý je integrovaný s IAM. Používateľ, ktorý chce využívať Confluence musí mať rolu confluence-user. Po prihlásení je používateľ zaradený do skupín v Confluence, ktoré sú vytvorené nasledovne:

 • Skupiny, ktoré zodpovedajú jeho rolám v rámci štandardizácie: STD_KSPRE, STD_PSCLEN …
 • Skupiny, ktoré zodpovedajú pracovným skupinám v ktorých je používateľ zaradený:
 •  KSISVS, PS1, PS3 …Skupiny, ktoré zodpovedajú karteziánskemu súčinu pracovných skupín a rol: PS1 (STD_PSPRE), PS1 (STD_PSCLEN) …

Prístupy k štandardizačným dokumentom je možné nastavovať buď na konkrétneho používateľa alebo na Confluence skupinu. Prístupy sa nastavujú cez funkciou nastavenie obmedzení.

Postup pri pripomienkovaní štandardizačného dokumentu v Confluence4 je nasledovný:

1. Vytvorenie návrhu štandardizačného dokumentu

Používateľ vytvorí nový dokument alebo použije aktuálnu verziu existujúceho. Tento dokument nastaví cez obmedzenia do stavu, že ho môže editovať len on sám. Práca na zmenách dokumentu prebieha v Pripomienkovacom priestore.

2. Spustenie interného schvaľovania

Používateľ pozve cez zdieľanie ďalších používateľov na pripomienkovanie..

V tomto móde môžu ostatní používatelia pripomienkovať dokument cez komentáre. To, ktorí používatelia môžu dokument pripomienkovať, nastaví autor zmien dokumentu cez obmedzenia. Môže nastaviť, kto (na úrovni roly, skupiny, ich kombinácie alebo konkrétny používatelia) môže vidieť alebo dokonca editovať dokument.

V prípade potreby je možné dokument rozdeliť na časti podľa kapitol a aplikovať obmedzenia na menšie časti dokumentu. Následne je možné takto rozdelené časti spájať do pôvodného dokumentu.

Dokument je možné pripomienkovať cez komentáre alebo cez tzv. komentár na mieste, ktorý je možné následne zapracovať.

Výsledkom interného pripomienkovacieho procesu je štandardizačný dokument, ktorý je odsúhlasený v rámci štandardizácie a je možné ho zverejniť ako finálny dokument alebo ako dokument nachádzajúci sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dokument, ktorý je v MPK je možné označiť ako schvaľovaný, čím majú používatelia informáciu, že pri ďalších zmenách daného dokumentu treba počítať so zapracovaním prípadných zmien, ktoré vzídu z MPK.

1.6 Publikovanie štandardizačného dokumentu

Potom, ako je znenie štandardizačného dokumentu odsúhlasené v rámci štandardizácie, je možné danú verziu dokumentu presunúť do Verejného priestoru. Dokumenty v tomto priestore sú prístupné verejnosti. Tieto verzie dokumentov je možné označiť ako finálne alebo nachádzajúce sa v MPK. Zverejňovanie dokumentu je realizované cez akciu Publikovať.

Štandardizačné dokumenty sú v MetaIS publikované cez stránku Štandardizácia a dátové objekty -> Schválené štandardy. Táto stránka zobrazuje stránku, ktorá je nakonfigurovaná cez MetaIS addon v Confluence pre kontext META_PUBLIC.

Publikovanie je realizované tak, že používateľ upraví stránku, ktorá je podstránkou stránky prístupnej cez kontext META_IS. Na tejto stránke pridá odkaz na štandardizačný dokument (verziu uloženú vo verejnom priestore), ktorý chce zverejniť. Následne si môže prezrieť stránku, cez ktorú ide dokument zverejňovať cez Štandardizácia a dátové objekty -> Schválené štandardy – návrhy. Potom ako je používateľ spokojný so zaradením nového štandardizačného dokumentu do publikačnej stránky, publikuje príslušnú publikačnú stránku, čím ju prekopíruje do priestoru MetaPublic. Týmto je nový štandardizačný dokument publikovaný a je dostupný verejnosti.

2 Využitie Confluence v štandardizácii

Pre štandardizáciu boli v Confluence implementované prídavné moduly MetaIS a Publikovanie.

2.1 Modul MetaIS

Tento modul umožňuje previazať portál MetaIS s obsahom v Confluence. Cez modul je možné nakonfigurovať identifikátor kontextu, ktorú bude smerovať na vybranú stránku v definovanom priestore. Týmto spôsobom sú naviazané linky v menu portálu MetaIS na definované dokumenty v Confluence. Takto sú naviazané nasledujúce stránky v portáli MetaIS:

 • Rozpracovaná verzia štandardizačných dokumentov
 • Publikovaná verzia štandardizačných dokumentov
 • Stránky s pomocou pre jednotlivé časti MetaIS portálu

2.2 Modul Publikovanie

Tento modul naväzuje dva Confluence priestory, z ktorých jeden obsahuje rozpracované dokumenty a druhý zverejnené. Medzi týmito priestormi je potom možné vyvolať akciu Publikuj, ktorá zabezpečí prekopírovanie dokumentu z jedného priestoru do druhého. Zároveň je medzi stránkami v týchto dvoch priestoroch kontrolované zosynchronizovanie. O synchrónnosti obsahu je používateľ upozornený na stránke. Aktuálne je nastavené prepojenie medzi priestormi MetaIS a MetaIS public (obsahujú stránky s pomocou a stránky poskytujúce odkazy na štandardizačné dokumenty) a Pripomienkovací priestor a Verejný priestor (obsahujúce jednotlivé štandardizačné dokumenty).

2.3 Modul na delenie dokumentov

Tento modul umožňuje rozdeliť dokument na poddokumenty tak, že pre každú kapitolu dokumentu najvyššej úrovne vznikne podstránka. Medzi podstránkami a nadstránkov sa kontroluje synchrónnosť obsahu. Podstránky na následne možné vrátiť do nadstránky. Takto je možné spravovať prístup k častiam veľkého dokumentu na úrovni kapitol. Podstránku je možné deliť na ďalšie podstránky podľa nižšej úrovne kapitoly.

2.4 Priestory štandardizácie

Pre potreby kolaborácie a publikovania štandardizačných dokumentov sa používajú nasledujúce priestory.

2.4.1  Metais/MetaIS public

Tento priestor obsahuje návod pre MetaIS portál (stránka MetaIS návod), návody pre jednotlivé moduly (Návody pre moduly MetaIS) a stránky cez, ktoré sú publikované štandardizačné dokumenty (Štandardizačné dokumenty). Obsah definovaný cez Štandardizačné dokumenty majú nahradiť postupne pôvodný obsah z portálu informatizácia.sk , ktorý sa týkal štandardizácie.

Tieto stránky sa používajú ako CMS.

2.4.2  Návrhy

Tento priestor obsahuje dokumenty reprezentujúce návrhy štandardizačnej komisie resp. verejnosti, ktoré boli prerokúvané v rámci štandardizačného procesu.

Hlavná stránka priestoru obsahuje report zobrazujúci, ktoré návrhy sú priradené, ktorej gestorskej skupine, v ako stave sú návrhy a aké podradené skupiny návrh riešia. Zároveň stránka obsahuje report zobrazujúci v akom stave sú návrhy priradené na konkrétne pracovné skupiny.

Stránka „Archív spracovaných návrhov“ slúži na odkladanie návrhov, ktoré už boli spracované.

Stránka „Rozpracované návrhy“ obsahuje návod ako pracovať s návrhmi v Confluence. Všetky rozpracované návrhy sú uložené ako podstránky tejto stránky.

Pre korektné zobrazenie reportu v hlavnej stránke priestoru Návrhy je potrebné korektne nastavovať parametre makier pre definovanie vlastností stránky s id StavNavrhu (definuje spoločný report stavu návrhov) a StavPreSkupinuPSx (definuje report stavu návrhov pre danú PS). Stránka návrhu musí mať zároveň nastavenú popisku (label) s hodnotou navrh.

2.4.3  Pripomienkovací/verejný priestor

Tento priestor obsahuje vlastné štandardizačné dokumenty. Nad týmito dokumentami prebieha kolaborácia pri zapracovaní návrhov. Stránky s návrhmi obsahujú odkazy na vlastné pridávané štandardizačné dokumenty. Po publikovaní sú tieto dokumenty dostupné verejnosti.

2.4.4 Záznamy zo zasadnutí

Tento priestor obsahuje stránky, ktoré obsahujú záznamu zo zasadnutí v rámci štandardizácie.

2.5 Úlohy v rámci Confluence

V Confluence stránke je možné priraďovať úlohy na používateľov, tak že v editovacom móde úlohu zadá používateľ. Confluence následne ponúkne zoznam zaevidovaných používateľov Confluence a cez automatické dopĺňanie je možné vyhľadať používateľa, ktorému je potrebné priradiť úlohu. Následne je potrebné napísať text úlohy a cez // je možné zadefinovať termín úlohy.

Priradené úlohy a stav ich spracovania si môže používateľ pozrieť cez stránku Profil –> Úlohy.

V prípade potreby je možné pridať do ľubovoľnej stránky report so stavom úloh. Report so stavom úloh sa pridáva do stránky cez úpravu stránky.  V editovacom móde je potrebné kliknúť na Vložiť -> Iné makrá. Následne je potrebné do vyhľadávacieho pola zadať „report úloh“ a kliknúť na zobrazenú ikonu makra pre report úloh. Zobrazí sa okno na definovanie parametrov reportu. Po vyplnení parametrov a vložení makra na stránku sú po uložení stránky zobrazované na stránke úlohy, ktoré korešpondujú so zadanými parametrami.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim