Preskočiť na obsah

Informatizácia

Štandardy ITVS

Legislatívnym základom pre štandardy informačných technológií verejnej správy je zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“).

Podľa § 24 zákona o ITVS sa štandardom rozumie súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných technológií verejnej správy, ktorých účelom je vytvorenie jednotného prostredia umožňujúceho výmenu a spoločné používanie údajov a spoločných modulov medzi jednotlivými informačnými systémami verejnej správy a na účel ich prístupnosti a poskytovania pre verejnosť a to v oblastiach ustanovených v zákone o ITVS.

Štandardy určujú podmienky, ktoré sa uplatňujú na informačné technológie verejnej správy, a orgán riadenia (§ 5 ods. 2 zákon o ITVS) podľa nich postupuje pri riadení informačných technológií verejnej správy. Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne.

Do 30. apríla 2020 boli štandardy upravené výnosom Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z.z.   o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

S účinnosťou od 1. mája 2020 sú štandardy  pre ITVS upravené vyhláškou  Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (ďalej len „vyhláška o štandardoch pre ITVS“).

Za účelom doplnenia vyhlášky o štandardoch pre ITVS bude  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) vypracované nové Metodické usmernenie.   Cieľom Metodického usmernenia bude doplniť rozdelenie, náležitosti a vysvetlenia štandardov, príklady správneho použitia štandardov, spôsob ich aktualizácie a oblasti ich uplatnenia pre informačné technológie verejnej správy, ako nástrojov výkonu informačných činností pri utváraní a prevádzkovaní informačných technológií verejnej správy alebo ich častí.

V súčasnosti ustanovenia štandardov  pre ISVS  bližšie upravuje  Metodický pokyn k výnosu MF SR zo 4. marca 2014 č. 55/2014-173 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení dodatku č. 1.

Znenie Metodického pokynu k výnosu o štandardoch pre ISVS (.PDF, 1176 KB)

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu k výnosu o štandardoch pre ISVS (.PDF, 174 KB)

Metodický pokyn k výnosu o štandardoch ISVS  sa v súčasnosti aplikuje len v tom rozsahu, v akom je upravený právny rámec vo vyhláške o štandardoch pre ITVS. V ostatných častiach je tento Metodický pokyn od 1. mája 2020 neplatný.

Pre podávanie žiadostí k výkladu zákona o ITVS a k jeho vykonávacím predpisom môžete  kontaktovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  prostredníctvom emailu: standard@vicepremier.gov.sk .

Pre jednoduchšie porovnanie základných zmien v štandardoch podľa vyhlášky o štandardoch pre ITVS oproti zneniu vo výnose o štandardoch pre ISVS Vám môže pomôcť – Prehľad základných zmien v štandardoch pre ITVS (.PDF, 559 KB)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim