Preskočiť na obsah

Informatizácia

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť a pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť

Hlavným cieľom Rady  (Rada COMPET) je zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu EÚ.  Aktivity Rady sú zamerané na vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácie a kozmický priestor.

Na vnútornom trhu Rada ako zákonodarca pracuje na odstránení prekážok, ktoré bránia  cezhraničnému toku výrobkov, pracovnej sily, kapitálu a služieb. V oblasti priemyslu Rada spája horizontálny prístup, ktorého cieľom je integrácia aspektov priemyselnej politiky do všetkých ostatných súvisiacich politík EÚ, s individuálnym prístupom k odvetviam, ktorý zohľadňuje osobitné potreby každého odvetvia. Rada sa snaží o zlepšenie podnikateľského prostredia, predovšetkým pre MSP. Robí tak prostredníctvom spolurozhodovania o osobitných opatreniach, ktoré sú zamerané na MSP, ako je napríklad prístup k financovaniu, znižovanie miery byrokracie a podpora inovácie. Pokiaľ ide o výskum, inováciu a kozmický priestor, Rada sa usiluje o posilnenie vedeckej a technologickej základne Európskeho priemyslu, čím podporuje jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť aj hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Tiež spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou na vývoji európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.

Ministri zasadajú najmenej štyri krát ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Priority  nemeckého predsedníctva  v Rade EÚ (1. júla – 31. decembra 2020 pre oblasť konkurencieschopnosti):

 • Rozširovať digitálnu suverenitu EÚ, ktorá predstavuje leitmotív európskej digitálnej politiky
  • pracovať spoločne na témach, ako sú umelá inteligencia a kvantové technológie v kontexte zaistenia spravodlivej súťaže;
  • zvyšovať prosperitu EÚ a chrániť jej bezpečnosť a hodnoty;
  • zvyšovať digitálne zručnosti a ochraňovať otvorenosť európskeho jednotného trhu, ako aj konsolidovať a monitorovať systém európskych digitálnych kapacít a podporovať spoločné porozumenia medzi členskými štátmi EÚ;
  • vytvoriť vysoko výkonnú, suverénnu a odolnú digitálnu infraštruktúru; budovať jej odolnosť a dôveryhodnosť;
  • budovať suverenitu európskej dátovej infraštruktúry a uskutočniť diskusie o dôsledkoch kríz na sieťové kapacity a na ciele týkajúce sa  širokopásmového pripojenia (napr. iniciatíva Gaia X );
  • vytvoriť európske normy na podporu inovatívnych technológií;
  • v súlade s Európskou dátovou stratégiou sa zamerať na inovácie, dostupnosť údajov, zodpovedné využívanie údajov a vytváranie dátových priestorov, zlepšovať zručnosti v oblasti údajov a bezpečnostnú ochranu;
  • zamerať sa na ochranu údajov v zdravotníctve, podporu výmeny údajov napr. v poľnohospodárstve a doprave, ochranu osobných údajov, podporu dátovej suverenity a na ochranu spotrebiteľa;
  • podporovať obehové hospodárstvo;
  • zaistiť efektívne fungovanie jednotného trhu, ako aj implementovať stratégiu EÚ pre digitálny vek, posilňovať digitálnu inklúziu občanov, vytváranie dôstojných pracovných podmienok,
  • zlepšovať zručnosti a uskutočniť diskusie v tejto formácii Rady EÚ o Akčnom pláne pre digitálne vzdelávanie.
 • Naďalej podporovať konkurencieschopnosť EÚ
  • zaistiť prosperitu, sociálne zabezpečenie a sociálnu súdržnosť efektívnym presadzovaním pravidiel jednotného trhu EÚ;
  • podporovať inovácie a odstraňovať prekážky na jednotnom trhu aj prostredníctvom nadčasového regulačného rámca;
  • zamerať sa na podporu malých a stredných podnikov;
  • zmodernizovať pravidlá štátnej pomoci v súlade s implementáciou Európskej zelenej dohody  a prostredníctvom opatrení a záväzkov na ochranu klímy;
  • v súlade s opatreniami štrukturálnej politiky sa zamerať na posilňovanie konkurencieschopnosti európskych regiónov;
  • s cieľom posilňovať inovatívne riešenia a konkurencieschopnosť EÚ podporovať vedu, výskum a vzdelávanie; zamerať sa na efektívne riešenie mobility v oblasti dopravy.

Zasadnutia Rady

Pracovná skupina Rady EÚ pre konkurencieschopnosť a rast

Pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast pripravuje právne predpisy, závery Rady a odporúčania týkajúce sa stratégie EÚ v oblasti rastu, jednotného trhu, inteligentnej regulácie a priemyselnej politiky. Pracovná skupina zasadá v rôznych zloženiach: jednotný trh, priemysel (vrátane podskupiny pre cestovný ruch) a lepšia právna regulácia. Zloženie uvedených skupín sa mení podľa programu rokovania.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim