Preskočiť na obsah

Informatizácia

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť a pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť

Hlavným cieľom Rady  (Rada COMPET) je zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu EÚ.  Aktivity Rady sú zamerané na vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácie a kozmický priestor).

Na vnútornom trhu Rada ako zákonodarca pracuje na odstránení prekážok, ktoré bránia  cezhraničnému toku výrobkov, pracovnej sily, kapitálu a služieb. V oblasti priemyslu Rada spája horizontálny prístup, ktorého cieľom je integrácia aspektov priemyselnej politiky do všetkých ostatných súvisiacich politík EÚ, s individuálnym prístupom k odvetviam, ktorý zohľadňuje osobitné potreby každého odvetvia. Rada sa snaží o zlepšenie podnikateľského prostredia, predovšetkým pre MSP. Robí tak prostredníctvom spolurozhodovania o osobitných opatreniach, ktoré sú zamerané na MSP, ako je napríklad prístup k financovaniu, znižovanie miery byrokracie a podpora inovácie. Pokiaľ ide o výskum, inováciu a kozmický priestor, Rada sa usiluje o posilnenie vedeckej a technologickej základne Európskeho priemyslu, čím podporuje jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť aj hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Tiež spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou na vývoji európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.

Ministri zasadajú najmenej štyri krát ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Priority  chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ (1. januára – 30. júna 2020):

  • Pokračovať v budovaní udržateľného a spravodlivého jednotného trhu, ktorý bude vyhovovať potrebám digitálnej éry a podporovať konkurencieschopnosť a inovácie
  • Predchádzať dvojakým normám kvality v rámci jednotného trhu
  • Silná európska priemyselná politika
  • Vytváranie integrovanejšieho trhu služieb a digitálneho hospodárstva, a to aj prostredníctvom dokončenia jednotného digitálneho trhu, údajového hospodárstva a platformového hospodárstva, vhodnej digitálnej infraštruktúry a operačného rámca na podporu digitálnej transformácie európskeho priemyslu a podnikov a stimulovaním inovácií prostredníctvom využívania umelej inteligencie
  • Podpora celoeurópskej digitálnej prepojiteľnosti
  • Spravodlivé a účinné zdaňovanie
  • Podpora obehového hospodárstva

Zasadnutia Rady:

Brusel, 28.-29. mája 2020

Brusel, 27.- 28.februára 2020

Brusel 26.-27. septembra 2019 Brusel 18.-19. februára 2019

Brusel 27.-28. mája 2019

28.-29. novembra 2019

 

Pracovná skupina Rady EÚ pre konkurencieschopnosť a rast

Pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast pripravuje právne predpisy, závery Rady a odporúčania týkajúce sa stratégie EÚ v oblasti rastu, jednotného trhu, inteligentnej regulácie a priemyselnej politiky. Pracovná skupina zasadá v rôznych zloženiach: jednotný trh, priemysel (vrátane podskupiny pre cestovný ruch) a lepšia právna regulácia. Zloženie uvedených skupín sa mení podľa programu rokovania.

Skupina sa zaoberá najmä týmito oblasťami:

  • dobudovanie vnútorného trhu a vytvorenie plne funkčného jednotného trhu so službami
  • zohľadňovanie priemyselnej konkurencieschopnosti, sektorové iniciatívy a politické iniciatívy pre malé a stredné podniky
  • vytváranie efektívneho a inteligentného regulačného rámca 

Odporúčaniami pracovnej skupiny pre konkurencieschopnosť a rast sa ďalej zaoberá Rada pre konkurencieschopnosť.

V súčasnosti sa zaoberá najmä týmito témami:

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim