Preskočiť na obsah

Informatizácia

Európsky parlament: relevantné výbory

ITRE – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku   

Výbor s pôsobnosťou pre:

 1. priemyselnú politiku Únie a súvisiace opatrenia a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;
 2. politiku výskumu a inovácie v Únii vrátane vedy a technológie, ako aj šírenia a využívania výsledkov výskumu;
 3. Európsku politiku v oblasti kozmického priestoru;
 4. činnosť Spoločného výskumného centra, Európskej rady pre výskum, Európskeho inovačného a technologického inštitútu a Inštitútu pre referenčné materiály a merania, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejto oblasti;
 5. opatrenia Únie týkajúce sa energetickej politiky všeobecne a v kontexte vytvorenia a fungovania vnútorného trhu s energiou vrátane opatrení týkajúcich sa:
  • bezpečnosti dodávok energie v Únii,
  • presadzovania energetickej efektívnosti úspory energie a vývoja nových a obnoviteľných zdrojov energie,
  • presadzovania prepájania energetických sietí a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;
 6. zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;
 7. informačnú spoločnosť, informačné technológie a komunikačné siete a služby vrátane technologických a bezpečnostných aspektov a vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry, ako aj činnosti Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

 

Členovia výboru
Schôdze výboru
Dokumenty ku schôdzam

IMCO  – Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

Výbor s pôsobnosťou pre:

 • koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Únie, najmä:
  • voľný pohyb tovaru vrátane harmonizácie technických noriem,
  • právo usadiť sa,
  • slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;
 • fungovanie jednotného trhu vrátane opatrení zameraných na identifikáciu a odstránenie možných prekážok zavedenia jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu;
 • presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín;
 • politiku a právne predpisy súvisiace s posilnením pravidiel jednotného trhu a práv spotrebiteľa.
Členovia výboru
Schôdze výboru
Dokumenty ku schôdzam

ENVI – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín   

Výbor s pôsobnosťou pre:

1. environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:

 • znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,
 • trvalo udržateľného rozvoja,
 • medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia,
 • obnovy narušeného životného prostredia,
 • civilnej ochrany,
 • Európskej agentúry pre životné prostredie,
 • Európskej chemickej agentúry;

2.   verejné zdravie, najmä:

 • programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva,
 • farmaceutické a kozmetické výrobky,
 • zdravotné aspekty bioterorizmu,
 • Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;

3. Otázky bezpečnosti potravín, najmä:

 • označovanie a bezpečnosť potravín,
 • veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,
 • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.
Členovia výboru
Schôdze výboru
Dokumenty ku schôdzam

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim