Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kybernetická bezpečnosť

Poskytnuté materiály (vzory, šablóny, metodiky, podporný nástroj pre kategóriu I. a pod.) sú vytvorené v kontexte metodickej prípravy dokumentácie v oblasti bezpečnosti informačných technológií verejnej správy pre minimálne bezpečnostné opatrenia kategórie I., II. a III. v súlade s ustanoveniami Vyhlášky č. 179/2020 Z. z..

Na tvorbe týchto dokumentov spolupracovali pracovníci Sekcie kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „SKB“) MIRRI vrátane externých expertov SKB MIRRI a pracovníkov z akademickej sféry. Pri tvorbe predmetnej dokumentácie autori vychádzali z best practices, legislatívnych materiálov a medzinárodných noriem v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Špecifickou oblasťou bola tvorba dokumentácie pre subjekty spadajúce do kategórie I. minimálnych bezpečnostných opatrení. Súčasťou prác bola úzka spolupráca so starostom obce Bánov, okr. Nové Zámky, ktorý paralelne koordinoval spoluprácu so starostami ďalších obcí v okolí s cieľom priebežne overovať zrozumiteľnosť a použiteľnosť vytváraných materiálov. Spoločným cieľom bolo vytvoriť dokumentáciu, ktorá bude pre malé obce a organizácie nápomocná, nekomplikovaná a bude ich podporovať pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Vytvorené vzory a šablóny nie sú povinné na ich použitie, ani nie sú záväzné. Sú poskytnuté voľne a bezplatne, na využitie podľa potrieb konkrétnej organizácie. Vytvorené dokumenty majú aj svoj metodický rozmer, takže je ich možné použiť i pre potreby vzdelávania pracovníkov organizácií v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Vytvorené dokumenty nie sú určené na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú či obchodnú činnosť.

MIRRI nezodpovedá za nesprávne použitie predmetných dokumentov zo strany organizácií. Správne použitie a implementácia minimálnych bezpečnostných opatrení kategórie I., II. a III. je plne v kompetencii a zodpovednosti konkrétneho subjektu (správcu).

MIRRI si vyhradzuje právo na zmenu/úpravu tu publikovaných dokumentov alebo čiastkových textov a tabuliek, a to v potrebnom rozsahu vrátane zmien verzií dokumentov.

Predmetné dokumenty sú spracované pre sektor Verejná správa, podsektor Informačné systémy verejnej správy v súvislosti s plnením zákonných povinností v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. V zmysle ustanovenia §1, ods. 4 Vyhlášky 179/2020 Z. z. platí, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej „MIRRI“) ako príslušný ústredný orgán „na splnenie požiadaviek zákona a tejto vyhlášky poskytne správcovi súbor materiálov, ktorý obsahuje šablóny a vzory dokumentácie bezpečnosti informačných technológií verejnej správy, návody, školiace materiály a ukážky“.

Všetky dokumenty sú očíslované podľa nasledovného kľúča: KIB-KX-Y. KB označuje dokumentáciu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, KX znamená kategóriu minimálnych bezpečnostných opatrení I, II, III a Y znamená poradové číslo dokumentu. Pre lepšiu prehľadnosť je uvedený aj názov dokumentu a jeho aktuálna verzia.

V prípade zmysluplných návrhov, týkajúcich sa úpravy, zmien alebo spracovania nových „vzorov“ dokumentácie nás kontaktujte na email kyberbezpecnost@mirri.gov.sk.