Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti plní úlohy úradu na úseku riadenia a implementácie OPIS ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, riadenia a implementácie prioritnej osi 7 OPII ako sprostredkovateľský orgán, zastupovania úradu vo veciach týkajúcich sa nového programového obdobia 2021–2027, spolupracuje so sekciou informačných technológií verejnej správy pri príprave projektov financovaných z prioritnej  osi  7  Operačného  programu  Integrovaná  infraštruktúra a príprave nového programového obdobia 2021–2027.

Vážení prijímatelia,

Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ku dňu 1. augusta 2022.

Našim novým sídlom a zároveň aj novou poštovou adresou bude:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 4195/25

811 09 Bratislava

Žiadame Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to od 1. augusta 2022.

Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.

Predmetná zmena sídla ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.

Adresa do 1.8.2022:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

tel.: 00421/2/2092 8190
www.mirri.gov.sk
www.informatizacia.sk
e-mail: po7opii@mirri.gov.sk