Preskočiť na obsah

Informatizácia

Riadenie kvality (QA)

Riadenie kvality (QA – Quality Assurance)

(poznámka: stránka aktualizovaná 04/2022)

Podstatné sú VÝSLEDKY a JEDNODUCHÉ RIEŠENIA zamerané nielen NA OBČANA.

Svojím obsahom sa útvar Riadenia kvality (QA) špecializuje najmä na:

Aby sme dosiahli ZVÝŠENIE KVALITY, VYTVORILI SME NOVÉ PRAVIDLÁ – novú legislatívnu úpravu riadenia štátnych IT projektov:

UPOZORNENIE: Výnos o štandardoch 55/2014 Z.z. je zrušený a nahradený horeuvedenými Vyhláškami.

Odpovede na často kladené otázky k Vyhláške 85/2020 Zz – nájdete tu (HELP/POMOC) – v MetaIS (dokument „Často kladené otázky“)

Rámcová inštrukcia UVO k spôsobu obstarania „IN-HOUSE“ zákazky – LINK na WEB UVO

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE pre PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA:

Projektovým manažérom odporúčame nasledujúci dokument si VYTLAČIT a NALEPIŤ na dobre viditeľné miesto vo vašej projektovej kancelárii.

ŽIVOTNÝ CYKLUS RIADENIA PROJEKTU - základný proces (PDF, 200.51 KB)

PODPORNÉ INŠTRUKCIE pre PM a kontaktné osoby na gestorov agiend:

Pred každou (QA) kontrolou kvality výstupov jednotlivých etáp / inkrementov, vyžadujeme stanoviská súladu zapracovania požiadaviek (najmä legislatívnych) k týmto základným agendám:

UPOZORNENIE:

Podmienkou poskytnutia stanoviska (výstupu) útvaru Riadenia kvality (QA) – sú stanoviská gestorov jednotlivých agiend – ktorých oslovujeme pri výkone kontroly kvality výstupov (etáp/fáz) projektov. PROSÍME VÁS, aby ste realizáciu svojho projektu PRIEBEŽNE RIEŠILI a KONZULTOVALI aj s gestormi jednotlivých agiend – ZLEPŠÍTE TÝM KVALITU VÝSTUPOV VÁŠHO PROJEKTU a ZREDUKUJETE SI ZBYTOČNÚ PRÁCNOSŤ.

Ak chcete dobre riadiť váš projekt – ZAČNITE s gestormi agiend prosím KOMUNIKOVAŤ UŽ PRI TVORBE vašich POŽIADAVIEK.

ID DôLEŽITÉ AGENDY a KONTAKTY na VECNÝCH GESTOROV
 PRÍPRAVNÁ FÁZA
1. NÁVOD na OHLÁSENIE PROJEKTU / ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK (CR) – podľa pravidiel uvedených vo Vyhláške 85/2020 Zz – Príloha 2.
Kontaktné osoby:
_Martin Bezek (HoD)martin.bezek@mirri.gov.sk
_programová kancelária (PgK) – (distribučný email) – vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk
 REALIZAČNÁ FÁZA
2. Agenda ZMENOVÝCH POŽADAVIEK (CR) a aktualizácii BC / CBA – podľa pravidiel uvedených vo Vyhláške 85/2020 Zz – Príloha 2.

  • VIDEO NÁVOD ako správne vyplniť BC/CBA a KATALÓG POŽIADAVIEK
Kontaktné osoby:
_Martin Bezek (HoD)martin.bezek@mirri.gov.sk
_programová kancelária (PgK) – (distribučný email) – vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk
3. Agenda EVS (MVSR) a DIZAJN TO-BE PROCESOV – kontrola implementácie procesov (pravidlá pre OPII/EVS projekty
Kontaktné osoby:
_Matúš Šesták (HoD)matus.sestak@minv.sk
_Veronika Ferčíková – veronika.fercikova@minv.sk
_Lukáš Gablovský – lukas.gablovsky@minv.sk
_Juraj Gilanjuraj.gilan@minv.sk
_Annamária Sabolováannamaria.sabolova@minv.sk
4. Agenda UX – kontrola realizácie návrhu a vývoja IS podľa UX štandardov a dizajn manuálu (JDM):

Kontaktné osoby:
_Viera Hainzl (HoD) – viera.hainzl@mirri.gov.sk
_Anna Makarová – anna.makarova@mirri.gov.sk
5. Agenda DÁTOVÝCH ŠTANDARDOV – kontrola implementácie IS v súlade s dátovou legislatívou (kvalita dát, migrácie, integrácie, referenčné údaje, OpenData, …)

Kontaktné osoby:
_Jozef Graňačka (HoD eGOV)jozef.granacka@mirri.gov.sk
_dátová kancelária (distribučný email) – datalab2@mirri.gov.sk
6. Agenda IT a KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI (CSIRT) – kontrola implementácie IS v súlade s legislatívou a štandardami:

Kontaktné osoby:
_Ferdinand Vavrik (HoD)ferdinand.vavrik@csirt.sk
_Henrich Slezák – henrich.slezak@csirt.sk
7. Agenda VLÁDNY CLOUD (MIRRI/MVSR) – požiadavky a pravidlá implementácie Cloudového riešenia

Kontaktné osoby:
_Anton Svetlošák – anton.svetlosak@mirri.gov.sk
_Martin Sulík – martin.sulik@nases.gov.sk
_cloudová kanceláriacloud@mirri.gov.sk

VZORY a ŠABLÓNY projektovej dokumentácie k Vyhláške 85/2020 Z.z. – Prílohe č.1:

Odporúčame STIAHNUŤ si predpripravené vzorové šablóny projektovej dokumentácie a PRISPôSOBIŤ si ich pre svoj projekt.

VZOROVÉ ŠABLÓNY obsahujú nápovedné texty, ktoré si VYMAŽTE / NAHRAĎTE vlastným obsahom.

SME ZA NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE – napíšte nám  / zavolajte nám – zmysluplné návrhy zapracujeme.

ID VZORY a ŠABLÓNY NA STIAHNUTIE
  PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 Projektový zámer
Príloha 1.: Zoznam rizík a závislostí
  INICIAČNÁ FÁZA
  PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 Projektový zámer
Príloha 1.: Zoznam rizík a závislostí
I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných
a technických požiadaviek

I-03 Prístup k projektu
   CHECKLIST pre agendu LEGISLATÍVNE ŠTANDARDY a PRINCÍPY
   CHECKLIST pre agendu UX
   CHECKLIST pre agendu DÁTOVÉ ŠTANDARDY
   CHECKLIST pre agendu IT a KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ (vlastník: CSIRT)
   CHECKLIST pre agendu BEZPEČNOSŤ WEBOVÝCH a MOBILNÝCH APLIKÁCII
   CHECKLIST pre agendu MERATELNÉ UKAZOVATELE – KPI  
   CHECKLIST povinností zo zákona o e-Governmente
   CHECKLIST povinností zo zákona o ITVS
 MÍĽNIK – UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (ZoD)
 MÍĽNIK – UZATVORENIE Dodatku k ZoD (5 IT princípov)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
REALIZAČNÁ FÁZA
R-01 Projektový iniciálny dokument (PID)
Príloha 1.: Akceptačné kritériá
R1 ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR)
Funkčný prototyp – vytvorenie a prezentovanie funkčného prototypu je súčasťou DNR (Detailného návrhu riešenia)

DOPORUČENIE:

1) Pre vytvorenie funkčného prototypu odporúčame použiť nástroje ako – príklady:

2) Pre dosiahnutie lepšieho výsledku – pred začatím tvorby dizajnu vášho SW riešenia – spolupracujte s UX/UI špecialistami zo SUXAwww.SUXA.sk

  • Vyhláška 547/2021 Zz (UX/IDSK) o elektronizácii agendy verejnej správy (od 1.1.2022) – dodržiavajte pri tvorbe dizajnu SW (webových a mobilných aplikácii)
R1-2 Plán testov
Príloha 1: Testovacie prípady (TC)
Príloha 2: Sumárny protokol
R2 NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 Obstaranie technických prostriedkov
R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a Služieb
R3 IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 Vývoj, migrácia údajov a integrácia
R3-2 Testovanie
(1)      Funkčné testovanie (FAT)
(2)      Systémové a integračné testovanie (SIT)
(3)      Záťažové a výkonnostné testovanie
(4)      Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)
(5)      Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)
(6)      Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
R3-3 Školenia personálu
R3-4 Dokumentácia
(1)      Aplikačná príručka
(2)      Používateľská príručka
(3)      Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4)      Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5)      Integračná príručka
(6)      Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7)      Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8)     Bezpečnostný projekt – VZOR (Zákon 95/2019 Zz. o ITVS – §18 až §25)
MÍĽNIK – UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
R4 NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)
R4-2 Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie)
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania:
(1)      Správa o dokončení projektu
(2)      Správa o získaných poznatkoch
(3)      Plán kontroly po odovzdaní projektu
(4)      Odporúčanie nadväzných krokov
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 Plán fáza / etapy
M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky:
(1)      Zoznam rizík a závislostí
(2)      Zoznam kvality
(3)      Zoznam otvorených otázok
(4)      Zoznam ponaučení
(5)      Zoznam funkčných zdrojových kódov
(6)      Zoznam licencií
(7)      Správa o výnimočnej situácii
(8)      Správa o stave projektu
(9)      Správa o ukončení fázy / etapy
(10)    Požiadavka na zmenu v projekte
(11)     Zápis z riadiaceho výboru
M-03 Akceptačný protokol
M-04 Audit kvality projektu na mieste:
(1)   audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy
(2)   audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy

 

Doplňujúce VZORY a ŠABLÓNY pre projektového manažéra – upravte a zjednodušte si ich pre váš projekt. Šetrite papier, využívajte zdieľané úložiská a posielajte elektronicky:

ID VZORY a ŠABLONY – podporná projektová dokumentácia
1.
 Riadiaci výbor a Projektový tím – návrh obsadenia a alokácie
2.  Menovací dekrét – člen RV / člen projektového tímu
3.  Menovací dekrét – Príloha – opisy rolí členov Projektového tímu
4.  Menovací dekrét – Príloha – opisy rolí členov Riadiaceho výboru (RV)
5.  Riadiaci výbor – Štatút
6.  Riadiaci výbor – Status report / Prezentácia na zasadnutie (RV)
7.  Projektový status report – „one-page
8.  Zápis zo stretnutia – jednoduchý vzor so sledovaním úloh – TODO
9.
 Čestné prehlásenie o súlade diela s legislatívou
10.
 Požiadavka na zmenu (CR) / rozvoj
11.  OSTATNÉ VZORY – zdrojový súbor (tabuľky / reporting)

 

VZORY základných zmlúv používaných pri riadení projektu:

VZOR - (ZoD) Zmluva dielo - verzia 01/2022 (DOCX, 168.46 KB)
VZOR - DODATOK k Zmluve o dielo (ZoD) - "5 IT principov" - verzia 04/2021 (DOCX, 46.5 KB)
VZOR - (SLA) Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému - verzia 01/2021 (DOCX, 146.09 KB)
VZOR - (PZ) Zmluva o partnerstve s prílohami - verzia 03/2022 (ZIP, 529.24 KB)

METODIKA Riadenia kvality (QA) – (verzia 05/2018):

Metodika QA Riadenia Projektov OPII - verzia 15.05.2018 (v2) (PDF, 3.35 MB)
Metodika QA - PREVODNÍKOVÁ TABULKA - Prince2 vs OPII - verzia 15.05.2018 (PDF, 73.9 KB)
Metodika QA - PREVODNÍKOVÁ TABULKA - Vyhláška 85/2020 Zz, Priloha č.1 vs Výnos o Štandardoch 55/2014, Príloha č.4 - verzia 01.06.2020 (PDF, 43.19 KB)

QA tím – kontaktné osoby:

  • Andrej Kramár (HoD QA) – andrej.kramar@mirri.gov.sk
  • Katarína Šoková (QA) – katarina.sokova@mirri.gov.sk
  • Peter Vitek (QA) – peter.vitek@mirri.gov.sk
  • Peter Molnár (QA)peter.molnar@mirri.gov.sk
  • Matej Kováč (QA)matej.kovac@mirri.gov.sk
  • Tibor Balberčák (QA/Publicita) – tibor.balbercak@mirri.gov.sk  (produkcia kampane / ATL-BTL mediálny priestor)
  • Agátka Strapcová (Publicita) – agata.strapcova@mirri.gov.sk  (produkcia kampane / ATL-BTL mediálny priestor)

 

TU NÁS NÁJDETE Dúbravská cesta 14, BA – Blok B.1 – 4.poschodie

PREZENTÁCIA k Vyhláške 85/2020 Z.z. (PDF, 1.11 MB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim