Preskočiť na obsah

Informatizácia

Riadenie kvality (QA)

Riadenie kvality (QA – Quality Assurance)

Podstatné sú výsledky a jednoduché riešenia zamerané nielen na občana.

Svojím obsahom sa útvar Riadenia kvality (QA) špecializuje najmä na:

 • Kontrolu kvality dodávaného obsahu v projekte (úplnosť, funkčnosť, procesy, KPI, …)
 • Kontrolu dodržiavania pravidiel projektového riadenia (čas, zdroje, rozsah, …)
 • Kontrolu súladu rozsahu dodávaných výstupov projektu s požiadavkami a očakávaniami zadávateľa a objednávateľa projektu

Zameriavame sa na zvýšenie kvality výsledkov v štátnych IT projektoch. Aby sme dosiahli lepšie výsledky, vytvorili sme pravidlá, novú legislatívnu úpravu riadenia štátnych IT projektov, ktoré vstúpili do platnosti od 1.5.2020: Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov

Základné prínosy novej legislatívnej úpravy:

 1. upravuje sa spôsob riadenia projektov, obsadenie riadiacich výborovprojektových tímov
 2. zavádza sa možnosť použitia agílneho spôsobu riadenia projektu
 3. zavádza sa povinnosť rozdelenia rozsahu projektu na menšie celky (inkrementy / iterácie)
 4. zavádza sa povinnosť vytvoriť koncept a funkčný prototyp (ako forma overenia správnosti riešenia)
 5. zavádza sa povinné zverejňovanie projektových zámerovprojektovej dokumentácie pred spustením VO (verejným obstarávaním)
 6. zavádza sa povinnosť vytvoriť detailnú špecifikáciu funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek pred spustením procesov VO (verejného obstarávania)
 7. zavádza sa povinné zverejňovanie rozhodnutí riadiacich výborov na webovom sídle
 8. zavádza sa povinnosť použitia UX dizajnu a UX testovania
 9. zavádza sa povinnosť realizácie minimálne 7 druhov testovania dodávaného IS
 10. zavádza sa povinnosť dodania minimálnej projektovej dokumentácie k dodávanému IS
 11. zavádza sa povinnosť odovzdávať funkčné zdrojové kódy k dodávanému IS
 12. zlučuje sa etapa Implementácie a Testovania
 13. zavádza sa Post-Implementačná podpora (v rozsahu max. 3 mesiacov od nasadenia)

PREZENTÁCIA k Vyhláške 85/2020 Z.z.:

PREZENTÁCIA k Vyhláške 85/2020 Z.z. (PDF, 1.11 MB)

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE pre projektového manažéra – alebo – čo by mal vedieť projektový manažér predtým, než začne riadiť projekt.

Projektovým manažérom odporúčame nasledujúce dokumenty si vytlačiť a nalepiť na dobre viditeľné miesto vo vašej projektovej kancelárii.

 1. ŽIVOTNÝ CYKLUS RIADENIA PROJEKTU – základný proces (na stiahnutie: PDF A4 / PDF A3)
 2. CHECKLIST PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE – Príloha č.1 k Vyhláške (na stiahnutie: PDF A4 / PDF A3)

PRÍPRAVNÁ FÁZA – inštrukcie pre PM:

A. NÁVOD na OHLÁSENIE PROJEKTU podľa pravidiel uvedených vo Vyhláške 85/2020 Zz – Príloha 2. – klikni sem – DETAILNÉ NÁVODY a POSTUPY pri OHLASOVANÍ PROJEKTU

Kontaktná osoba:

 • Martin Bezek (HoD) – martin.bezek@vicepremier.gov.sk 
 • programová kancelária (PgK) (distribučný email na členov programovej kancelárie) – vyhlaskaITprojekty@vicepremier.gov.sk

REALIZAČNÁ FÁZA – inštrukcie pre PM:

Pred každou (QA) kontrolou kvality výstupov jednotlivých etáp / inkrementov, vyžadujeme stanoviská súladu zapracovania požiadaviek k týmto základným agendám:  

B. Agenda EVS (MVSR) – kontrola implementácie nadizajnovaných TOBE procesov (platí najmä pre OPII/EVS projekty):

Kontaktné osoby:

 • Matúš Šesták (HoD) – matus.sestak@minv.sk
 • Veronika Ferčíkováveronika.fercikova@minv.sk
 • Lukáš Gablovskýlukas.gablovsky@minv.sk
 • Juraj Gilanjuraj.gilan@minv.sk

C. Agenda UX (MIRRI) – kontrola realizácie tvorby IS podľa UX štandardov a dizajn manuálu (JDM):

Kontaktné osoby:

 • Viera Hainzl (HoD) – viera.hainzl@vicepremier.gov.sk
 • Martin Konečný – martin.konecny@vicepremier.gov.sk
 • Anna Makarová – anna.makarova@vicepremier.gov.sk

D. Agenda DATALAB (MIRRI) – kontrola implementácie IS v súlade s dátovou legislatívou (kvalita dát, migrácie, integrácie, referenčné údaje, OpenData,…)

Kontaktné osoby:

 • Milan Andrejkovič (HoD) – milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk
 • dátová kancelária (distribučný email na členov dátovej kancelárie) – datalab2@vicepremier.gov.sk

E. Agenda IT BEZPEČNOSTI (MIRRI/CSIRT) kontrola implementácie IS v súlade s legislatívou IT bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti

Kontaktné osoby:

 • Ferdinand Vavrík (HoD)ferdinand.vavrik@csirt.sk
 • Boris Šimonovičboris.simonovic@csirt.sk

UPOZORNENIE:

Podmienkou poskytnutia stanoviska (výstupu) útvaru Riadenia kvality (QA) – sú stanoviská gestorov jednotlivých agiend – ktorých oslovujeme pri výkone kontroly kvality výstupov (etáp/fáz) projektov. PROSÍME VÁS, aby ste realizáciu svojho projektu PRIEBEŽNE RIEŠILI a KONZULTOVALI aj s gestormi jednotlivých agiend – ZLEPŠÍTE TÝM KVALITU VÝSTUPOV VÁŠHO PROJEKTU a ZREDUKUJETE SI ZBYTOČNÚ PRÁCNOSŤ.

VZORY a ŠABLÓNY projektovej dokumentácie k Prílohe č.1 Vyhlášky 85/2020 Z.z.:

Projektovým manažérom odporúčame – stiahnuť si predpripravené vzorové šablóny projektovej dokumentácie a prispôsobiť si ich pre svoj projekt.

ID VZORY a ŠABLÓNY NA STIAHNUTIE
  PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 Projektový zámer – rámcový (funkčná špecifikácia – rámcová)
Príloha 1.: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
P-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – rámcové
P-03 Prístup k projektu – rámcový (technická špecifikácia – rámcová)
P-04 Projektový plán – rámcový
  INICIAČNÁ FÁZA
  PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 Projektový zámer – detailný (funkčná špecifikácia – detailná)
Príloha 1.: Katalóg požiadaviek – funkčné/nefunkčné
Príloha 2.: Zoznam rizík a závislostí – detailný
Príloha 3.: Merateľné ukazovateľe / KPI
I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné
Príloha 1.: BC/CBA – multi analýza a výpočet 
I-03 Prístup k projektu – detailný (technická špecifikácia – rámcová)
Príloha 1.: Katalóg požiadaviek – technické
MÍLNIK – UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
I-04 Projektový iniciálny dokument (PID)
Príloha 1.: Akceptačné kritériá
REALIZAČNÁ FÁZA
R1 ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR)
R1-2 Plán testov
Príloha 1: Testovacie prípady (TC)
Príloha 2: Sumárny protokol
R2 NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 Obstaranie technických prostriedkov
R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a Služieb
R3 IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 Vývoj, migrácia údajov a integrácia
R3-2 Testovanie
(1)      Funkčné testovanie (FAT)
(2)      Systémové a integračné testovanie (SIT)
(3)      Záťažové a výkonnostné testovanie
(4)      Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)
(5)      Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)
(6)      Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
R3-3 Školenia personálu
R3-4 Dokumentácia
(1)      Aplikačná príručka
(2)      Používateľská príručka
(3)      Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4)      Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5)      Integračná príručka
(6)      Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7)      Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8)      Bezpečnostný projekt
MÍLNIK – UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
R4 NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)
R4-2 Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie)
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania:
(1)      Správa o dokončení projektu
(2)      Správa o získaných poznatkoch
(3)      Plán kontroly po odovzdaní projektu
(4)      Odporúčanie nadväzných krokov
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 Plán etapy
M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky:
(1)      Zoznam rizík a závislostí
(2)      Zoznam kvality
(3)      Zoznam otvorených otázok
(4)      Zoznam ponaučení
(5)      Zoznam funkčných zdrojových kódov
(6)      Zoznam licencií
(7)      Správa o výnimočnej situácii
(8)      Správa o stave projektu
(9)      Správa o ukončení fázy / etapy
(10)    Požiadavka na zmenu v projekte
(11)     Zápis z riadiaceho výboru
M-03 Akceptačný protokol
M-04 Audit kvality projektu na mieste:
(1)   audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy
(2)   audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy

 

NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE:

Vzory a šablóny chceme postupne zlepšovať a zjednodušovať. Zmeny, úpravy, zlepšenia a zjednodušenia vzorov a šablón – chceme stavať aj na Vašej skúsenosti. Ak máte akékoľvek pripomienky, návrhy na zlepšenie a zjednodušenie – zmeny v konkrétnych vzoroch a šablónach vyznačte farebne (alebo formou „track changes“) a pošlite nám ich sem: qa@vicepremier.gov.sk

VZORY základných zmlúv používaných pri riadení projektu:

VZOR - (ZoD) Zmluva dielo - verzia 06/2020 (DOCX, 163.91 KB)
VZOR - (SLA) Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému - verzia 04/2020 (DOCX, 137.97 KB)
VZOR - (PZ) Zmluva o partnerstve s prílohami - verzia 03/2020 (ZIP, 367.2 KB)

METODIKA Riadenia kvality (QA) – (verzia 05/2018):

Metodika QA Riadenia Projektov OPII - verzia 15.05.2018 (v2) (PDF, 3.35 MB)
Metodika QA - PREVODNÍKOVÁ TABULKA - Prince2 vs OPII - verzia 15.05.2018 (PDF, 73.9 KB)
Metodika QA - PREVODNÍKOVÁ TABULKA - Vyhláška 85/2020 Zz, Priloha č.1 vs Výnos o Štandardoch 55/2014, Príloha č.4 - verzia 01.06.2020 (PDF, 43.19 KB)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim