Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík

O nás

Inštitút digitálnych a rozvojových politík (IDRP) je špecializovaná organizačná zložka v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (úrad alebo MIRRI). IDRP na základe dostupných údajov navrhuje spôsoby dosahovania cieľov, vyčísľuje dopady verejných politík, pomenúva strategické výzvy, plní opatrenia vyplývajúce z Implementačných plánov – Revízie výdavkov na informatizáciu na jednotlivé roky, posudzuje, vydáva odporúčania a pripomienkuje investíčné zámery projektov úradu, vrátane CBA financovaných z prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci oblasti RIA IDRP vykonáva ex ante a ex post posudzovanie vplyvu politík, regulácií a legislatívnych rámcov, vrátane stanovísk v rámci legislatívneho procesu a strategického programovania ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Naopak, IDRP nie je zodpovedný za rozhodnutia a nevykonáva implementáciu politík, koordináciu ostatných útvarov v rámci úradu, projektové riadenie, ani iné bežné administratívne činnosti.

IDRP je začlenený do organizačnej štuktúry úradu od 1. januára 2018, v tom čase pod názvom Analytický útvar ako samostatný odbor sekcie riadenia investícií, pričom je funkčný od júla 2018. Analytici IDRP sú profesionálnymi úradníkmi vo svojom odbore so skúsenosťami v oblasti, v ktorej pracujú. Ich úlohou je na základe vopred definovaných kritérií odporúčať technické alternatívy, nie formulovať politické rozhodnutia. Politici môžu na základe ďalších kritérií dospieť ku konečnému rozhodnutiu, ktoré z pohľadu analytikov nemusí byť vyhodnotené ako optimálne.

Cieľom vlády je vytvoriť funkčnú sieť analytických útvarov, v ktorej Ministerstvo vnútra SR bude garantom v oblasti reformy verejnej správy, Ministerstvo financií SR v oblasti verejných financií a hodnoty za peniaze a Ministerstvo hospodárstva SR v oblasti posudzovania vplyvov.

S  cieľom koordinovať rozvoj  analytických útvarov pôsobiacich na ústredných orgánoch štátnej správy, podporovať ich nezávislé a stabilné fungovanie a odborne posudzovať kvalitu bol vytvorený Riadiaci výbor pre analytické jednotky  – zložený zo zástupcov analytických útvarov a z  externých odborníkov z akademického prostredia a tretieho sektora.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim