Preskočiť na obsah

Investície

Dokumenty

Prvý dokument týkajúci sa implementácie Agendy 2030 na Slovensku bol prijatý uznesením vlády SR č. 95 z 2. marca 2016 pod názvom Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Zakotvil princíp delenej zodpovednosti za vnútroštátnu a externú implementáciu agendy.

Uznesením vlády SR č. 5 z 11. januára 2017 vláda SR schválila Koncepciu implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí, predloženú ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorá predstavuje víziu, ako Slovensko môže prispieť svojou zahraničnou angažovanosťou k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja v globálnom meradle.

Materiál Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030, vypracovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, bol schválený uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017. Hlavným zámerom tohto dokumentu je nastavenie rámca, ktorý umožní lepšiu koordináciu a účinnejšie riešenie komplexných prierezových problémov, ktoré sú v pôsobnosti viacerých štátnych orgánov a inštitúcií. Cieľom je zabezpečiť, aby sa rôzne ekonomické, sociálne a environmentálne politiky navzájom doplňovali a aby naše interné politiky nemali negatívne dopady mimo našich hraníc.

Dňa 12. decembra 2017 schválila Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj na svojom prvom zasadnutí dokument

Východiská prípravy národných priorít implementácie Agendy 2030 (845 kB) (DOCX, 845.67 KB)

Tento materiál bol vypracovaný odborníkmi Slovenskej akadémie vied a predstavuje návrh piatich kľúčových tém pre rozvoj Slovenska do roku 2030. Dokument nemá ambíciu predurčiť dlhodobé priority krajiny, predstavuje len úvodný expertný vstup do ďalšej širokej diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030.

Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj zároveň schválila

Návrh participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030 (16,5 kB) (DOCX, 16.5 KB)

V rámci participatívneho procesu boli do diskusie o dlhodobých prioritách krajiny prizvaní zástupcovia zainteresovaných aktérov a verejnosti.

Po uskutočnení participatívneho procesu na jar 2018 schválila Rada vlády SR pre Agendu 2030 na svojom druhom zasadnutí dňa 15. mája 2018 návrh šiestich prioritných oblastí pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj v kontexte Slovenska. Následne bol Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 schválený uznesením vlády SR č. 273 z 13. júna 2018.

Doterajší pokrok v implementácii Agendy 2030 na Slovensku, spolu s národnými prioritami, príkladmi dobrej praxe a plánovanými ďalšími krokmi, bol zhodnotený v prvej dobrovoľnej správe SR (PDF, 7,79 MB) pre Organizáciu Spojených národov.

Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030

Cieľom prvej Správy, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 576/2020 zo dňa 23. septembra, je podať informáciu o výsledkoch dosiahnutých v národných prioritách Agendy 2030 v období od ich schválenia v júli 2018 až do apríla 2020. Súčasťou predmetnej správy je aj informácia o implementácii Agendy 2030 Slovenskou republikou v medzinárodnom prostredí. Správa je určená všetkým, ktorí majú vplyv na rozhodnutia v oblasti udržateľného rozvoja na Slovensku, či už odborníkom z verejnej správy, akademického, občianskeho a súkromného sektoru, ako aj širšej odbornej verejnosti.

Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 – slovenská verzia (PDF)
Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 - anglická verzia (PDF)

Investície

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim