Preskočiť na obsah

Investície

Inteligentná mobilita

Vďaka rozvoju digitálnych a komunikačných technológií sa  čoraz viac blížime k dobe, keď doprava už nebude vnímaná ako produkt, ale ako služba, služba inteligentnej mobility.

Inteligentná mobilita (IM) znamená transformáciu dopravy – jej plánovanie a fungovanie – na vyššiu úroveň, a to práve vďaka využitiu pokročilých informačných a komunikačných technológií, efektívne a s minimálnymi zásahmi do životného prostredia.

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa téme inteligentnej mobility venuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj prostredníctvom realizácie spoločného národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ (ITMS 314011U087).

Viac o národnom projekte – Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.

Oba rezorty v spolupráci pripravili Stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska. Stratégia bola pripravovaná v spolupráci so zástupcami ekosystému inteligentnej mobility a stanovuje víziu a ciele pre Slovensko v tejto oblasti, Stratégia je prierezovým dokumentom, ktorý prepája subjekty verejnej správy a určuje smerovanie inteligentnej mobility Slovenskej republiky v dlhodobom časovom horizonte (30 rokov). Stratégia spolu so svojimi cieľmi a míľnikmi predstavuje plnohodnotné pretavenie oznámenia Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov – „Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti“.

Dokument sa zameriava na všetky módy dopravy v podmienkach Slovenskej republiky a predstavuje možnosti budovania udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravy na Slovensku. Zároveň ide o strešný dokument, ktorý je bližšie pretavený do opatrení v „Dlhodobom pláne pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2030“  a „Akčnom pláne pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2025“.

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska (PDF, 647.55 KB)

MIRRI ako koordinátor prípravy domény Mobilita pre 21. storočie

MIRRI ďalej prispieva k rozvoju inteligentnej mobility napríklad tým, že pôsobí ako koordinátor prípravy domény Mobilita pre 21. storočie, ktorá je súčasťou aktualizácie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, SK RIS3 2021+),

MIRRI usiluje o podporu témy aj ohľadom vytvárania možností financovania inovatívnych projektov inteligentnej mobility a informovaním o dostupných zdrojoch, finančných mechanizmoch a aktuálnych výzvach.

Dôležitým prínosom MIRRI v téme ja podpora kreovania ekosystému formou prepájania kľúčových aktérov v oblasti inteligentnej mobility, prenosu zahraničných skúseností v oblasti zavádzania inteligentnej mobility a ich využívaniu pri tvorbe slovenskej legislatívy, zabezpečeniu tvorby legislatívnych, koncepčných, strategických a programových dokumentov v oblasti inteligentnej mobility v spolupráci s ostatnými ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

Platforma Inteligentná mobilita Slovenska

Vďaka národnému projektu bola založená platforma Inteligentná mobilita Slovenska (Smart Mobility Slovakia), ktorá združuje zástupcov verejnej správy, súkromného a akademického sektora a občianskej spoločnosti. Združenie je krokom k podporovaniu inovácií budovaním partnerstiev v rámci inovačného trojuholníka a vytvoreniu zázemia pre ekosystém inteligentnej mobility na Slovensku a oIM sa venuje koordinácii jeho činností.

MIRRI prostredníctvom tvorby verejných politík a spolupráce a Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako aj s ostatnými subjektami ekosystému inteligentnej mobility prispieva k budovaniu udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravy na Slovensku. Vytvárajú sa tak podmienky pre podporu  testovania a zavádzania ambicióznych a inovatívnych riešení v doprave, ktoré dokážu prispieť ku zlepšeniu kvality života obyvateľov Slovenska aj k hospodárskemu rastu krajiny a jej konkurencieschopnosti.

Viac informácií o aktuálnom dianí v oblasti inteligentnej mobility, činnosti platformy Inteligentná mobilita Slovenska a oIM navštívte https://smartmobility.gov.sk/. V prípade otázok, záujmu o spoluprácu alebo iných podnetov nás prosím neváhajte kontaktovať priamo emailom na adresu

Otázky k téme inteligentnej mobility môžete smerovať aj na: smartmobility@mirri.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim