Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

O národnom investičnom pláne

Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2017 zo dňa 1.3. 2017 pripravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (ďalej len NIP SR“).

NIP SR bude nadrezortným a integrovaným plánom, ktorý určí kľúčové oblasti a projekty, prostredníctvom ktorých sa vybuduje nová hospodárska a sociálna infraštruktúra v Slovenskej republike, resp. sa zlepší stav existujúcej infraštruktúry, s cieľom postupne naplniť dlhodobé rozvojové potreby Slovenskej republiky. Predpokladaný časový rámec implementácie NIP SR zohľadňuje záväzok vlády Slovenskej republiky vyplývajúci z jej Programového vyhlásenia: „určiť základné kontúry perspektívneho smerovania hospodárstva v strednodobom a dlhodobom období prijatím stratégie hospodárskej politiky“. Infraštruktúrne projekty patria medzi najdôležitejšie kategórie verejných rozhodnutí. Ich prínosy sa prejavujú ešte dlho po ich realizácií. V podmienkach Slovenskej republiky sú tieto projekty spravidla financované zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. S ohľadom na rastúci tlak posilňovať výsledkovú orientáciu týchto zdrojov, ako aj s ohľadom na riziko zníženia ich alokácie po roku 2020, je potrebné, aby sa na financovaní infraštruktúry, ktorú štát potrebuje, podieľal aj súkromný sektor. Vytvorenie NIP SR prispeje k lepšej predvídateľnosti a stabilite verejných rozhodnutí v oblasti kľúčovej infraštruktúry, ako aj k mobilizácii záujmu súkromného sektora o jej financovanie.

Súčasťou NIP SR bude aj finančný rámec, t. j. odhad zdrojov potrebných na realizáciu projektov a programov uvedených v NIP SR. Každý projekt a program, ktorý bude zaradený do NIP SR, bude musieť prejsť procesom ex-ante hodnotenia, jeho ekonomickej výhodnosti, čím Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky naplní svoju ambíciu deklarovanú aj v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky 2016 – 2020 stať sa spolugestorom témy hodnoty za verejné peniaze.

Predpokladaný časový rámec NIP SR, t. j. na roky 2018 až 2030, zohľadňuje časový horizont medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti udržateľného rozvoja, osobitne Agendy 2030. Z tohto dôvodu budú musieť projekty NIP SR preukázať ich príspevok k napĺňaniu strategických cieľov Agendy 2030.

S ohľadom na časové obdobie pokryté NIP SR, ako aj na potrebu jeho previazanosti s vyššie uvedenými medzinárodnými a národnými strategickými dokumentmi, by NIP SR mal vyjadrovať nielen záväzok súčasnej vlády vo vzťahu k investíciám do infraštruktúry, ale slúžiť aj ako referencia pri formulovaní programových vyhlásení budúcich vlád. Jeho ambícia preklenúť štvorročný volebný cyklus sa opiera o dva predpoklady. Prvým predpokladom je samotný charakter investícií do infraštruktúry – tie spadajú do kategórie verejných rozhodnutí a ich prínosy sa prejavujú ešte dlho po ich vynaložení. Druhým predpokladom je samotný finančný rámec programov a projektov zaradených do NIP SR. Investície v rámci programov a projektov v pilotnom NIP SR budú v prvom rade kumulovať zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu. Niektoré z nich budú mať popri financovaní z verejných zdrojov ambíciu mobilizovať aj súkromný kapitál pri striktnom uplatnení princípu hodnoty za peniaze. Základným predpokladom účasti súkromných investorov na financovaní infraštruktúry, ktorú štát potrebuje, je predvídateľnosť a stabilita vládnych zámerov. Pre tento účel vytvorí NIP SR zásobník (zoznam) projektov, ktorým vláda Slovenskej republiky osloví potenciálnych investorov prejavujúcich záujem o investície do infraštruktúry v regióne strednej Európy.

NIP SR bude obsahovať investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného hospodárstva, najmä pre nasledovné sektory – doprava, informačno-komunikačné technológie, energetika, zelená infraštruktúra, vodné a odpadové hospodárstvo, adaptácia a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, výskum, vývoj a inovácie, bytová výstavba, zdravotníctvo a školstvo. Pre každé z uvedených odvetví bude mať nasledovnú štruktúru: strategické ciele vlády pre dané odvetvie, spôsob ich dosiahnutia (vo forme konkrétnych programov a projektov) a finančný rámec, t. j. uvažovaný spôsob financovania daného programu/projektu.

Implementácia NIP SR predpokladá aj monitorovanie a hodnotenie pokroku a efektivity pri realizácii jednotlivých programov a projektov, čím sa NIP SR môže stať účinným kontrolným nástrojom v procese vynakladania verejných prostriedkov.