Preskočiť na obsah

Investície

O národnom investičnom pláne

Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2017 zo dňa 1.3. 2017 pripravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (ďalej len NIP SR“).

NIP SR bude nadrezortným a integrovaným plánom, ktorý určí kľúčové oblasti a projekty, prostredníctvom ktorých sa vybuduje nová hospodárska a sociálna infraštruktúra v Slovenskej republike, resp. sa zlepší stav existujúcej infraštruktúry, s cieľom postupne naplniť dlhodobé rozvojové potreby Slovenskej republiky. Predpokladaný časový rámec implementácie NIP SR zohľadňuje záväzok vlády Slovenskej republiky vyplývajúci z jej Programového vyhlásenia: „určiť základné kontúry perspektívneho smerovania hospodárstva v strednodobom a dlhodobom období prijatím stratégie hospodárskej politiky“. Infraštruktúrne projekty patria medzi najdôležitejšie kategórie verejných rozhodnutí. Ich prínosy sa prejavujú ešte dlho po ich realizácií. V podmienkach Slovenskej republiky sú tieto projekty spravidla financované zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. S ohľadom na rastúci tlak posilňovať výsledkovú orientáciu týchto zdrojov, ako aj s ohľadom na riziko zníženia ich alokácie po roku 2020, je potrebné, aby sa na financovaní infraštruktúry, ktorú štát potrebuje, podieľal aj súkromný sektor. Vytvorenie NIP SR prispeje k lepšej predvídateľnosti a stabilite verejných rozhodnutí v oblasti kľúčovej infraštruktúry, ako aj k mobilizácii záujmu súkromného sektora o jej financovanie.

Súčasťou NIP SR bude aj finančný rámec, t. j. odhad zdrojov potrebných na realizáciu projektov a programov uvedených v NIP SR. Každý projekt a program, ktorý bude zaradený do NIP SR, bude musieť prejsť procesom ex-ante hodnotenia, jeho ekonomickej výhodnosti, čím Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky naplní svoju ambíciu deklarovanú aj v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky 2016 – 2020 stať sa spolugestorom témy hodnoty za verejné peniaze.

Predpokladaný časový rámec NIP SR, t. j. na roky 2018 až 2030, zohľadňuje časový horizont medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti udržateľného rozvoja, osobitne Agendy 2030. Z tohto dôvodu budú musieť projekty NIP SR preukázať ich príspevok k napĺňaniu strategických cieľov Agendy 2030.

S ohľadom na časové obdobie pokryté NIP SR, ako aj na potrebu jeho previazanosti s vyššie uvedenými medzinárodnými a národnými strategickými dokumentmi, by NIP SR mal vyjadrovať nielen záväzok súčasnej vlády vo vzťahu k investíciám do infraštruktúry, ale slúžiť aj ako referencia pri formulovaní programových vyhlásení budúcich vlád. Jeho ambícia preklenúť štvorročný volebný cyklus sa opiera o dva predpoklady. Prvým predpokladom je samotný charakter investícií do infraštruktúry – tie spadajú do kategórie verejných rozhodnutí a ich prínosy sa prejavujú ešte dlho po ich vynaložení. Druhým predpokladom je samotný finančný rámec programov a projektov zaradených do NIP SR. Investície v rámci programov a projektov v pilotnom NIP SR budú v prvom rade kumulovať zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu. Niektoré z nich budú mať popri financovaní z verejných zdrojov ambíciu mobilizovať aj súkromný kapitál pri striktnom uplatnení princípu hodnoty za peniaze. Základným predpokladom účasti súkromných investorov na financovaní infraštruktúry, ktorú štát potrebuje, je predvídateľnosť a stabilita vládnych zámerov. Pre tento účel vytvorí NIP SR zásobník (zoznam) projektov, ktorým vláda Slovenskej republiky osloví potenciálnych investorov prejavujúcich záujem o investície do infraštruktúry v regióne strednej Európy.

NIP SR bude obsahovať investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného hospodárstva, najmä pre nasledovné sektory – doprava, informačno-komunikačné technológie, energetika, zelená infraštruktúra, vodné a odpadové hospodárstvo, adaptácia a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, výskum, vývoj a inovácie, bytová výstavba, zdravotníctvo a školstvo. Pre každé z uvedených odvetví bude mať nasledovnú štruktúru: strategické ciele vlády pre dané odvetvie, spôsob ich dosiahnutia (vo forme konkrétnych programov a projektov) a finančný rámec, t. j. uvažovaný spôsob financovania daného programu/projektu.

Implementácia NIP SR predpokladá aj monitorovanie a hodnotenie pokroku a efektivity pri realizácii jednotlivých programov a projektov, čím sa NIP SR môže stať účinným kontrolným nástrojom v procese vynakladania verejných prostriedkov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim