Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Inovácie

Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)

Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) sa organizačne člení na 2 odbory (odbor strategických investícií a nadnárodných programov, odbor inovácií a smart agendy) a samostatný tím analytikov. Zabezpečuje proces prípravy a koordinuje európske iniciatívy a finančné mechanizmy, najmä Fondu na spravodlivú transformáciu, iniciatívu pre dobiehajúce regióny tzv. Catching-Up Regions a Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu. Taktiež podporuje rozvoj a koordinuje aktivity v oblasti inovácií, inteligentnej špecializácie SR, vedy a výskumu, rozvíja koncept inteligentných miest a regiónov (Smart Cities and Smart Regions) na Slovensku a rozvíja projekty v oblasti inteligentnej mobility. V rámci sekcie pôsobí aj analytická jednotka MIRRI, ktorá zhromažďuje dáta, vypracováva analytické podklady a na ich základe navrhuje efektívne politiky a opatrenia.

Sekcia koordinuje, riadi a vykonáva činnosti aj v  oblastiach:

  • rozvoja inovácií a strategických investícií v pôsobnosti ministerstva a iných orgánov štátnej správy, s ohľadom na prípravu čerpania finančných prostriedkov z politiky súdržnosti v programovom období 2021-2027,
  • spolupráce s inštitúciami a orgánmi Európskej únie, medzinárodnými organizáciami (OSN, OECD..) a medzinárodnými finančnými inštitúciami (World Bank, EIB..) v oblasti podpory investícií do inovačných politík, strategických projektov a ich implementácie,
  • prípravy a implementácie európskych iniciatív a finančných mechanizmov spadajúcich do pôsobnosti sekcie – najmä Fondu spravodlivej transformácie, Catching-up Regions Initiative – za účelom zabezpečenia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu,
  • agendy inteligentných miest a regiónov so zameraním na integrovaný a systémový prístup, strategické plánovanie a budovanie odborných kapacít v tejto oblasti, navrhuje a spolupracuje pri tvorbe nástrojov podpory smart agendy,
  • prípravy, aktualizácie a implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) ako základnej podmienky pre čerpanie finančných prostriedkov z Operačného programu Slovensko v rámci politického cieľa 1 Inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov,
  • zhromažďovania dát, tvorby analytických podkladov a stanovísk, tvorby data-based opatrení a postupov, kontrolnej činnosti pri investíciách a investičných zámeroch v oblasti informatizácie, digitalizácie a regionálneho rozvoja.