Preskočiť na obsah

Investície

Aktualizácia RIS3

Aktualizácia Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027

Aktualizácia Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (SK RIS3 2021+) prebieha v rámci projektu „Podpora transformácie hospodárstva SR zvýšením jeho inovačnej výkonnosti“ financovaného z prostriedkov Európskej komisie a realizovaného medzinárodným konzorciom VVA Economics & Policy, BAK Economic Intelligence, KPMG (konzorcium).

Príprava SK RIS3 2021+ je naviazaná na splnenie kritérií základnej podmienky pre politický cieľ č.1 „Dobrá správa stratégie pre inteligentnú špecializáciu na národnej alebo regionálnej úrovni“. Splnenie základnej podmienky je predpokladom pre čerpanie finančných prostriedkov a implementáciu aktivít politického cieľa 1 v rámci Operačného programu Slovensko v programovom období 2021-2027.

Príprava aktualizácie stratégie pozostávala z troch prípravných koncepčných fáz, konkrétne:

 1. Analýza a odporúčania
 2. Proces podnikateľského objavovania (EDP proces)
 3. Spracovanie návrhu stratégie

 

 1. Analýza a odporúčania

V úvodnej fáze prípravy aktualizácie stratégie SK RIS3 2021+ boli vypracované dva základné koncepčné dokumenty, konkrétne „AS-IS report“ a „TO-BE report“. Tieto dokumenty predstavujú analytický, ale aj podporný metodický a informačný  zdroj pre tvorbu stratégie SK RIS3 2021+.

AS-IS report (.PDF, 3448 kB)

TO-BE report (.PDF, 581 kB)

 • AS-IS report

Dokument „AS-IS report“ predstavuje analytickú správu o stave systému výskumu, vývoja a inovácií (VVaI) na Slovensku. Cieľom jej spracovania bolo vytvorenie informačnej a analytickej bázy pre ďalšie fázy procesu aktualizácie SK RIS3 2021+. Správa je tematicky zameraná na organizáciu a doterajšie fungovanie systému VVaI na Slovensku, na identifikáciu hybných síl a prekážok brániacich inováciám a na súčasné politické opatrenia.

Správa AS-IS zahŕňa tri kľúčové oblasti:

 1. Analýza slovenského ekosystému výskumu, vývoja a inovácií
 2. Analýza prekážok rozširovania inovácií
 3. Analýza priemyselných prechodných opatrení, ktoré sa v slovenskej ekonomike realizovali za posledných päť rokov
 • TO-BE report

Dokument s názvom „TO-BE report“, predstavuje návrh odporúčaní na zlepšenie výskumu, vývoja a inovácií (VVaI) na Slovensku. Obsah a štruktúra odporúčaní vychádza zo zistení a záverov analýzy spracovanej v správe „AS-IS report“. Súčasťou návrhu odporúčaní je aj predstavenie osvedčených postupov z oblasti VVaI uplatňovaných v Európe, ktoré majú relevanciu pre proces zlepšovania stavu slovenského systému VVaI.

Odporúčania uvedené v správe TO-BE pokrývajú nasledovné témy:

 • Legislatívny rámec upravujúci VVaI na Slovensku
 • Infraštruktúra VVaI
 • Spolupráca medzi výskumnými pracovníkmi, tvorcami politík a priemyslom v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
 • Zručnosti a ľudské zdroje
 • Financovanie VVaI
 • Monitorovanie a hodnotenie
 1. Proces podnikateľského objavovania (EDP proces)

Význam EDP procesu pri tvorbe SK RIS3 2021+

Pri tvorbe SK RIS3 2021+ je dôležitá kombinácia dvoch typov prístupov: zhora-dole a zdola-hore. V rámci prístupu zhora-dole experti v rámci doménových platforiem pod vedením doménových koordinátorov a vizionárov definujú tzv. domény špecializácie, ktoré vyčleňujú tie sektory ekonomiky, ktoré sú strategicky dôležité a disponujú výskumnou a inovačnou kapacitou. V rámci týchto domén sa následne definujú tzv. prioritné oblasti, ktoré ďalej zužujú a špecifikujú obsahové zameranie konkrétnej domény. Do tohto kroku vstupujú prostredníctvom tvorivých workshopov experti z radov verejnej správy, výskumných a akademických inštitúcií a priemyslu (prístup zdola-hore). Spojenie týchto prístupov je definované v metodológií tvorby RIS3, ktorá sa nazýva Proces podnikateľského objavovania (angl. Enterpreneurial discovery process, EDP).

Realizované aktivity v procese EDP

Súčasťou realizovaných aktivít spojených s aktualizáciou stratégie RIS3 bola tiež organizácia dvoch konzultačných workshopov (kontaktne aj online) a validačného workshopu, ktorých realizácia bola v gescii konzorcia. Workshopy mali interaktívny charakter a ich cieľom bolo informovať o aktuálnom stave projektu, diskutovať o stratégii, získavať spätnú väzbu a zozbierať návrhy a odporúčania. Na validačnom workshope boli prezentované výstupy EDP v rámci všetkých piatich definovaných domén s uvedením prioritných oblastí a určením transformačných cieľov, ktoré majú byť v jednotlivých oblastiach dosiahnuté.

Výstupy z workshopov by bolo možné charakterizovať nasledovne:

 • Workshop Bratislava – workshop bol zorganizovaný v júli 2020, ako dvojjazyčný. Prostredníctvom diskusie zainteresovaných strán (zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, verejných výskumných a vzdelávacích inštitúcií, podnikateľských subjektov, záujmových skupín a zoskupení v oblasti výskumu a inovácií) boli definované a špecifikované konkrétne domény s najväčšou perspektívou pre Slovensko.

Identifikované domény:

Doména 1: Inovatívny priemysel pre 21. storočie

Doména 2: Mobilita pre 21. storočie

Doména 3: Digitálna transformácia Slovenska

Doména 4: Zdravá spoločnosť

Doména 5: Zdravé potraviny a životné prostredie

 • Online workshopy k jednotlivým doménam – boli organizované na prelome septembra a októbra 2020 a ich súčasťou bola diskusia k ďalším krokom v budovaní počiatočných transformačných plánov prostredníctvom EDP u každej z identifikovaných domén, vrátane aktivít s týmto procesom spojených.
 • Validačný workshop výstupov z EDP procesu – uskutočnil sa v novembri 2020 za účasti zástupcov akademického prostredia, podnikateľského sektora a dotknutých ministerstiev. Predmetom diskusie bol prístup zástupcov jednotlivých domén k definovaniu prioritných oblastí, upresnenie informácií k dátam z ktorých vychádzali, ako aj potreby, ktoré boli z ich strany identifikované.
 1. Spracovanie návrhu stratégie SK RIS3 2021+ v rámci projektu

Na základe výstupov z workshopov a už realizovaných analýz (AS-IS a TO-BE správy) vypracovalo konzorcium prvý návrh SK RIS3 2021+, ktorý predložilo dňa 18.12.2020 na pripomienkovanie. Spolu s predložením návrhu sa uskutočnila aj jeho prezentácia zo strany konzorcia členom Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 (ďalej len „SKS3“), koordinátorom a vizionárom domén.

Aktuálne prebieha fáza pripomienkovania a konzultácií k návrhu SK RIS3 2021+ s konzorciom, ktorej výsledok bude zároveň výstupom celého projektu. Predloženie finálnej verzie návrhu SK RIS3 2021+ konzorciom je naplánované na koniec februára 2021.

Dopracovanie SK RIS3 2021+

Na základe výstupov z projektu „Podpora transformácie hospodárstva SR zvýšením jeho inovačnej výkonnosti“ ako aj čiastkových výstupov z aktivít realizovaných MIRRI bude spracovaný dokument SK RIS3 2021+, pričom jeho súčasťou budú aj opatrenia zamerané na priemyselnú transformáciu a internacionalizáciu. Tieto oblasti neboli pokryté projektom v takej miere, aby boli splnené všetky kritériá základnej podmienky pre politický cieľ 1.

Vo vzťahu k príprave samotného dokumentu SK RIS3 2021+ na medzirezortné pripomienkové konanie sa bude klásť zvýšený dôraz na komunikáciu s partnermi.

Harmonogram aktivít SK RIS3 2021+

Časová os už realizovaných aktivít (.PDF, 86 kB)

Informácie týkajúce sa prípravy SK RIS3 2021+ budú priebežne aktualizované.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim