Preskočiť na obsah

Investície

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+)

Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 (ďalej len “SK RIS3 2021+“) je aktualizáciou stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a predstavuje strategický dokument určujúci ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „VVaI“) v tých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú najväčší potenciál transformácie smerom k činnostiam a aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a zároveň disponujú dostatočnou výskumnou a inovačnou kapacitou. SK RIS3 2021+ predstavuje základný rámec pre rozvoj ekosystému VVaI v Slovenskej republike, definuje opatrenia a nástroje na dosiahnutie strategických cieľov a slúži ako východisko k nastaveniu kontinuálnych procesov, ktoré budú prispievať k vytváraniu efektívneho systému podpory VVaI.

SK RIS3 2021+ je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti. SK RIS3 2021+ je nevyhnutná pre splnenie kritérií základnej podmienky podľa úlohy B.1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 324 z 3. júla 2019, ktoré sú predpokladom pre čerpanie finančných prostriedkov a implementáciu časti aktivít politického cieľa 1 v rámci operačného programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vypracovalo a na rokovanie vlády SR predložilo dokument, ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 08. 12. 2021 uznesením vlády č. 26638/2021. Na tvorbe SK RIS3 2021+ sa spolupodieľali zástupcovia podnikateľského, akademického a výskumného sektora.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (PDF, 2,12MB).

VÍZIA SK RIS3 2021+

Zavedením optimalizovaného systému politík a opatrení v oblasti výskumu, inovácií a ľudských zdrojov podporiť stimuláciu štrukturálnej zmeny slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenom na zvyšovaní výskumnej a inovačnej schopnosti a excelentnosti v segmentoch s najväčšou konkurenčnou výhodou s cieľom podporovať udržateľný rast zamestnanosti, príjmov a kvality života.

SK RIS3 2021+ je postavená na dvoch hlavných pilieroch:

  • Domény inteligentnej špecializácie ako výstupy procesu podnikateľského objavovania, ktoré majú byť rozvíjané prostredníctvom špecifických projektov zameraných na rozvoj technológií, produktov, rozvoj infraštruktúr či budovanie platforiem spolupráce;
  • Strategické ciele, ktoré budú napĺňané systémovými opatreniami a verejnými politikami a zároveň budú reagovať na hlavné výzvy VVaI ekosystému.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim