Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Partnerstvo 2

Jún 2018 – marec 2019

Základné informácie o projekte Partnerstvo 2

Projekt Partnerstvo 2 (celým názvom projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov II) je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o výzve nájdete na stránke systému ITMS.

Prijímateľom podpory je Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý má na starosti administráciu projektu. Experti CKO však zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe a plánovaní zmien pravidiel pre riadenie fondov EÚ a ich spolupráca so zapojenými odborníkmi z MNO je preto základným predpokladom úspechu projektu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) je jediným partnerom projektu. Úrad koordinuje, podporuje a zastrešuje prácu vyše 20 expertov z MNO zapojených do projektu Partnerstvo II, ktorí sa dlhodobo venujú téme fondov EÚ v spolupráci s Radou vlády SR pre MNO. Väčšina expertov pracujúcich na projekte je zároveň aj členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov fondov EÚ. Experti boli vybraní Komorou MNO pri Rade vlády SR pre MNO.

Projekt má rozpočet takmer 150 tisíc EUR a jeho aktivity prebiehajú počas 9 mesiacov, od júna 2018 do februára 2019. Takmer všetky výdavky projektu sú spojené s expertnou prácou a s organizovaním prieskumov, stretnutí a podujatí tak so štátnymi inštitúciami, ako aj s organizáciami a možnými prijímateľmi podpory z fondov EÚ „v teréne“.