Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027

Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 20201 – 2027 (ďalej len „Rada“) zriadila vláda SR uznesením č. 114 zo dňa 13. marca 2019 ako svoj koordinačný, poradný a iniciatívny orgán pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027. Rada koordinuje proces prípravy Partnerskej dohody SR a operačných programov na roky 2021 – 2027 a odporúča vláde SR mechanizmus implementácie politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027. V spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami Rada dohliada na implementáciu fondov EÚ počas programového obdobia 2021 – 2027.

Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, uzneseniami vlády Slovenskej republiky.

Rada má 33 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov.

Štatút Rady

Rokovací poriadok Rady

Zoznam členov Rady

Kontakt:

tajomníčka: JUDr. Denisa Žiláková
E-mail: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk

Poradné orgány vlády Slovenskej republiky