Preskočiť na obsah

Regionálny rozvoj

Odbor stratégie a metodiky regionálneho rozvoja

Odbor stratégie a metodiky regionálneho rozvoja monitoruje a analyzuje hospodársku a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch, definuje výzvy, ciele a priority v oblasti podpory regionálneho rozvoja a navrhuje systémové opatrenia. Koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja a zabezpečuje vypracovanie, aktualizáciu, realizáciu a hodnotenie Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Taktiež plní úlohy, ktoré vyplývajúce z jej aktualizácie.

Odbor participuje v oblasti metodickej činnosti a poradenstva na tvorbe programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných strategických dokumentov. Zabezpečuje tvorbu legislatívnych, koncepčných, strategických a programových dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja v spolupráci s ostatnými ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

Vytvára spoločnú platformu pre strategické riadenie a plánovanie vrátane metodického usmernenia v oblasti regionálnej politiky s celoštátnou pôsobnosťou. Organizuje alebo spoluorganizuje školenia a konferencie v oblasti regionálneho rozvoja, zabezpečuje spoluprácu v rámci Európskej únie v oblasti priestorového rozvoja a spolupracuje so Štatistickým úradom Slovenskej republiky na systéme vytváranie a zberu štatistických údajov. Spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, odbormi regionálneho rozvoja vyšších územných celkov, subjektmi územnej spolupráce, vedeckej a akademickej obce, ako aj so sociálno-ekonomickými partnermi pri zbere údajov, tvorbe analýz, návrhov na tvorbu pracovných miest a pod.

Monitoruje regionálny rozvoj v zahraničí a spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalšími medzinárodnými organizáciami v oblasti politiky regionálneho rozvoja, mestského rozvoja, vidieckeho rozvoja a územných ukazovateľov. Vyhodnocuje alternatívy financovania regionálneho rozvoja.

Spolupracuje pri príprave analýz a prognóz pre oblasť regionálneho rozvoja. Zabezpečuje vypracovanie akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov v spolupráci s okresnými úradmi najmenej rozvinutých okresov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim