Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.mirri.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Zvukový záznam nemá alternatívu pre sluchovo znevýhodnených používateľov. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Dynamické multimediálne prvky]
 • Pre video záznam a neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Dynamické multimediálne prvky]
 • Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. Netabuľkové dáta sú prezentované ako tabuľka. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Prispôsobiteľný]
 • Asistenčná technológia nedokáže používateľovi poskytnúť informácie o umiestnení „vpravo“ alebo „vľavo“. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Prispôsobiteľný]
 • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
 • Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Zhoršená orientácia pri nazoomovaní stránky. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Rozlíšiteľný]
 • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • V responzívnom dizajne sa niektoré prvky nezobrazujú rozlíšiteľne. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Rozlíšiteľný]
 • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Niektoré položky menu nie je možné vybrať klávesnicou. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 a 2.1.2 Prístupnosť z klávesnice]
 • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1  Preskočenie blokov]
 • Chýbajúce alebo nesprávne definované názvy PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Jednoduchá navigácia]
 • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Jednoduchá navigácia]
 • Prázdne nadpisy v anglickej mutácii. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Jednoduchá navigácia]
 • Pri responzívnom dizajne stránky nie je viditeľné zameranie tlačidla pre hlavné menu. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Tlačidlo pre zatvorenie menu v mobilnej verzii stránky nemá jednotne definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 2.5.3 Vstupné metódy]
 • Niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Čitateľný]
 • Logá v anglickej verzii stránky majú alternatívne texty v slovenskom jazyku. Na slovenskej stránke sú niektoré texty v anglickom jazyku. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Webová stránka nemá bočné menu. [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Predvídateľný]
 • Indikátor zamerania nie je na webovom sídle identifikovaný jednotne. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Predvídateľný]
 • Niektoré tlačidlá nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
 • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov a syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. Asistenčná technológia neinformuje o otvorení/zatvorení ponuky. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 • Pri filtrovaní výsledkov sa automaticky aktualizujú výsledky, používateľ nie je o zmene informovaný. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Kompatibilný]
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 14.11.2019.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29.09.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: tlacove@mirri.gov.sk. Správcom webového sídla je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a jeho prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Alexandra Boškovičová z tlačového oddelenia.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk