VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

[Názov subjektu verejného sektora] má záujem zabezpečiť prístupnosť [svojho webového sídla/svojich webových sídel] [a] [svojej mobilnej aplikácie/svojich mobilných aplikácií] v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na [uveďte rozsah vyhlásenia – napr. webové sídla/mobilné aplikácie[1], na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, podľa potreby].

Stav súladu[2]

 1. [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] [je] [][3] v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
 2. [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] [je] [][4] v čiastočnom súlade[5] so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na [prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] uvedené nižšie.
 3. [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] nie [je] [][6] v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. [Prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah[7]

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
 1. nesúlad
  1. so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
   [Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade.][8].

  2. so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
   [Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade.][8].

 2. neprimerané zaťaženie
  [Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, na ktoré sa dočasne uplatňuje výnimka z dôvodu neprimeraného zaťaženia v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102.]

 3. obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov
  [Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti platnej legislatívy.]
[Uveďte prípadné prístupné alternatívy].

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované [dátum[9]].

[Uveďte metódu vypracovania vyhlásenia (pozri článok 3 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523)].

Vyhodnotenie súladu [webového sídla/ webových sídel] [a] [mobilnej aplikácie/ mobilných aplikácií] s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané
 1. [samohodnotením
 2. posúdené treťou stranou, napr. osvedčenie
 3. akékoľvek iné opatrenia, ktoré členské štáty považujú za primerané a ktoré poskytujú rovnakú záruku, že tvrdenia uvedené vo vyhlásení sú presné]
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované [uveďte dátum poslednej revízie][10].

Spätná väzba a kontaktné informácie

[Opíšte mechanizmus spätnej väzby a uveďte odkaz na tento mechanizmus, ktorý sa má použiť na upovedomenie daného subjektu verejného sektora o problémoch z hľadiska súladu a na vyžiadanie informácií a obsahu, ktoré sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice].

[Uveďte kontaktné informácie príslušných subjektov/útvarov/osôb, ktoré sú zodpovedné za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci mechanizmu spätnej väzby].

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

VOLITEĽNÝ OBSAH

Do vyhlásenia o prístupnosti možno podľa uváženia doplniť tento voliteľný obsah:
 1. vysvetlenie záväzku subjektu verejného sektora zabezpečiť digitálnu prístupnosť, napríklad:
 2. formálne schválenie (na administratívnej alebo politickej úrovni) vyhlásenia o prístupnosti;
 3. dátum spustenia daného webového sídla a/alebo mobilnej aplikácie;
 4. dátum poslednej aktualizácie daného webového sídla a/alebo mobilnej aplikácie po zásadnej revízii obsahu;
 5. odkaz na hodnotiacu správu (ak je k dispozícii), a najmä informáciu o tom, či je webové sídlo alebo mobilná aplikácia uvedené ako „a) v úplnom súlade“;
 6. dodatočná telefonická podpora pre osoby so zdravotným postihnutím a podpora používateľov podpornými technológiami;
 7. akýkoľvek iný obsah, ktorý sa považuje za vhodný.

Referencie:

 1. V prípade mobilných aplikácií uveďte aj informácie o verzii a dátum.
 2. Vyberte jednu z možností a), b) alebo c) a tie, ktoré sa neuplatňujú, vymažte.
 3. Písmeno a) vyberte, len ak sú v plnej miere a bez výnimky splnené všetky požiadavky príslušnej normy alebo technickej špecifikácie.
 4. Písmeno b) vyberte, ak je splnená väčšina požiadaviek príslušnej normy alebo technickej špecifikácie, s určitými výnimkami.
 5. Znamená to, že ešte nie je dosiahnutý úplný súlad a treba prijať potrebné opatrenia na jeho dosiahnutie.
 6. Písmeno c) vyberte, ak nie je splnená väčšina požiadaviek príslušnej normy alebo technickej špecifikácie.
 7. Možno vymazať, ak sa neuplatňuje.
 8. Podľa možností laicky opíšte, v akom smere nie je daný obsah prístupný, vrátane odkazov na platné požiadavky príslušných noriem a/alebo technických špecifikácií, ktoré nie sú splnené; napr.: „Prihlasovací formulár aplikácie na zdieľanie dokumentov nemožno plne obsluhovať klávesnicou [požiadavka č. XXX (ak sa uplatňuje)]“.
 9. Uveďte dátum prvotného vypracovania vyhlásenia o prístupnosti alebo jeho následnej aktualizácie v nadväznosti na vyhodnotenie webových sídel/mobilných aplikácií, na ktoré sa vzťahuje.
 10. Presnosť tvrdení vo vyhlásení o prístupnosti sa odporúča kontrolovať pravidelne, no aspoň raz ročne.