Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vyhlásili sme novú výzvu „Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci“ v hodnote 5 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci“ z prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v hodnote 5 miliónov eur.

Dopytová výzva má podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenia ich prevádzky. Zároveň je cieľom výzvy zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov. Podpora má byť smerovaná pre projekty zamerané najmä na vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát verejnej správy, prípadne aj v kombinácii s inými dátovými zdrojmi.

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky, a to právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podniky musia spĺňať všetky nasledovné podmienky ako je kumulovaná výška obratu za 3 ostatné účtovné obdobia minimálne vo výške 500 000 EUR, zároveň platí, že za každé preukázané účtovné obdobie dosiahol podnik nenulový obrat, ďalej existencia minimálne 3 roky ku dňu vyhlásenia výzvy, priemerný počet zamestnancov – minimálne 5 za ostatné účtovné obdobie, oprávnená NACE kategorizácia podľa ekonomických klasifikácií skupiny 61.xx, 62.xx, 63.xx a podnik spĺňa definíciu Malého a stredného podniku.

Celková alokácia EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 5 miliónov eur, pričom minimálna podpora na jeden projekt je 75 000,00 EUR a maximálna podpora na jeden projekt je 200 000,00 EUR, a to za podmienky dodržania Schémy minimálnej pomoci na podporu služieb v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci (DM – 8/2022).

Výzva sa uzatvára 31. januára 2023, do daného termínu je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Viac informácií o dopytovej výzve a podrobné podmienky nájdete na webovom sídle:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/