Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“

Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ (konsolidovaná verzia) (ZIP, 1.12 MB)

Dátum zverejnenia výzvy: 12.08.2021
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 29.10.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 29.12.2021
Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy: 28.02.2022
Dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy: 28.04.2022
Dátum uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy: 28.06.2022

Disponibilná alokácia vo výške 29 465 031,10 eur /EFRR/ k dátumu 02.05.2022 na výzve č. OPII-2021/7/14-DOP.

MIRRI: Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov
Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ (ZIP, 479.12 KB)

OZNAM:

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 – dopytovo orientované projekty, verzia 8, účinná od 06.10.2021.

V súvislosti s aktualizáciou príručky sa:

  • kapitole C.2, ods. 5 doplnil limit pre výdavky súvisiace s nákupom hardwérového vybavenia do 30 % z celkových oprávnených výdavkov. Uvedený % limit sa neaplikuje v prípade, že to umožňuje výzva na základe Riadiacim výborom pre PO7 OPII schválenej výnimky,
  • prílohe č. 1 príručky – v Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII sa v kapitole 4.5, ods. 7 zmenila periodicita vyplácanie odmien len na mesačnej báze.

Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

Na základe uvedeného zároveň upozorňujeme, že predmetná zmena sa vzťahuje na všetky žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie ako aj na všetky žiadosti o NFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tejto informácie vydané žiadne rozhodnutie o žiadosti o NFP.

Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov (PDF, 619.45 KB)
Tlačová správa k výzve: Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme komunikáciu úradov s občanmi – moderné služby podporíme sumou 40 miliónov eur
Informácia ku školeniu k výzve

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim