Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“

Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na "Manažment údajov inštitúcie verejnej správy" (ZIP, 3.12 MB)

Dátum zverejnenia výzvy: 09.07.2021
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 27.09.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 29.11.2021
Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy: 31.01.2022
Dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy: 31.03.2022
Dátum uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy: 31.05.2022
Dátum uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy: 01.08.2022

Disponibilná alokácia vo výške 5 010 086,51 eur /EFRR/ k dátumu 02.05.2022 na výzve č. OPII-2021/7/15-DOP.

OZNAM:

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 – dopytovo orientované projekty, verzia 8, účinná od 06.10.2021.

V súvislosti s aktualizáciou príručky sa:

  • kapitole C.2, ods. 5 doplnil limit pre výdavky súvisiace s nákupom hardwérového vybavenia do 30 % z celkových oprávnených výdavkov. Uvedený % limit sa neaplikuje v prípade, že to umožňuje výzva na základe Riadiacim výborom pre PO7 OPII schválenej výnimky,
  • prílohe č. 1 príručky – v Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII sa v kapitole 4.5, ods. 7 zmenila periodicita vyplácanie odmien len na mesačnej báze.

Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

Na základe uvedeného zároveň upozorňujeme, že predmetná zmena sa vzťahuje na všetky žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie ako aj na všetky žiadosti o NFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tejto informácie vydané žiadne rozhodnutie o žiadosti o NFP. 

 

MIRRI: Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov
Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov (PDF, 213.19 KB)
Tlačová správa k výzve
Informácia ku školeniu k výzve

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim