Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Výzva č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“

Výzva č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS" - konsolidované znenie (ZIP, 781.69 KB)

Dátum zverejnenia výzvy: 02.07.2021
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 06.09.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 08.11.2021
Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy: 10.01.2022
Dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy: 10.03.2022
Dátum uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy: 10.05.2022
Dátum uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy: 11.07.2022
Dátum uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy: 12.09.2022

Disponibilná alokácia vo výške 1 188 048,13 eur /EFRR/ k dátumu 01.06.2022 na výzve č. OPII-2021/7/16-DOP.

MIRRI: Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov
Usmernenia č. 2 k zmene Výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ (účinne od 22.03.2022) (ZIP, 852.84 KB)
Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ (ZIP, 469.53 KB)

OZNAM:

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 – dopytovo orientované projekty, verzia 8, účinná od 06.10.2021.

V súvislosti s aktualizáciou príručky sa:

  • kapitole C.2, ods. 5 doplnil limit pre výdavky súvisiace s nákupom hardwérového vybavenia do 30 % z celkových oprávnených výdavkov. Uvedený % limit sa neaplikuje v prípade, že to umožňuje výzva na základe Riadiacim výborom pre PO7 OPII schválenej výnimky,
  • prílohe č. 1 príručky – v Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII sa v kapitole 4.5, ods. 7 zmenila periodicita vyplácanie odmien len na mesačnej báze.

Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

Na základe uvedeného zároveň upozorňujeme, že predmetná zmena sa vzťahuje na všetky žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie ako aj na všetky žiadosti o NFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tejto informácie vydané žiadne rozhodnutie o žiadosti o NFP.

Informácia o blížiacom sa konci uzavretia I. hodnotiaceho kola výzvy na kybernetickú bezpečnosť štátnych inštitúcií, VÚC a miest
Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov (PDF%20)
Tlačová správa k výzve
Informácia ku školeniu k výzve